Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Presskonf 67 15.12.2016На 8 декември, от 14.00 ч., в 67-мо ОУ «В. Друмев», София, район „Възраждане”, се проведе начална конференция за представяне на Проект „Училище за амбиции - 2”. Проектът е логическо продължение на партньорството между Фонд за превенция на престъпността - ИГА и 67-мо основно училище "Васил Друмев" - София, при реализацията на проект "Училище за амбиции", в периода 2012-2014 година.

Участваха представители на Столична община, район "Възраждане" – партньор по проекта, Регионално управление на образованието – София град, преподаватели, представители на неправителствения сектор, екипа на проекта и 67 ОУ „Васил Друмев”, председателят на Сдружение училищно настоятелство при 67 ОУ "В.Друмев", медии.

Поздравителен адрес до екипа на проекта и училището изпрати Янка Такева - председател на СБУ.

Основната цел на проекта е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния район „Възраждане“ да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и професионална реализация в обществото. В проекта са изведени и три специфични цели: Да се идентифицират и мотивират децата и семействата от ромски произход за участие в образователния процес; Да се подобри образователната интеграция на децата посредством дейности за компенсиране на пропуски в учебния материал и допълнителни занимания по български език; Да се преодолеят негативните обществени нагласи към ромския етнос, посредством съвместни интеркултурни дейности и инициативи, информационна кампания сред родителите и местната общност и промотиране на културната идентичност на ромския етнос.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.