Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Място на изпълнение: Община Пазарджик
Период на изпълнение: 2015-2017 г.
Източник на финансиране: Асоциация "Прозрачност без граници"
Цел на проекта: Мониторинг на дейността на институциите и секторите на местно ниво, в съответствие с методологията за наблюдение и оценка на Местната система за почтеност, разработена от Асоциация „Прозрачност без граници".
Дейности:
1. Събиране и обобщаване на информация относно институциите и секторите, включени в Местната система за почтеност, чрез попълване на стандартизирани формуляри, разработени от Асоциация „Прозрачност без граници", като извършва следните дейности:
- преглед на публично достъпни документи и информационни материали;
- мониторинг на местни и регионални медии;
- провеждане на анкети и интервюта с представители на изследваните институции;
- пряко наблюдение на дейността на институции;
- изработване на първичен коментар-анализ и предложения за оценка.
2. Участие в дискусионни форуми за обсъждане на резултатите от изследванията, обмяна на опит и добри практики, развитие на капацитета на институциите за ефективно противодействие на корупцията на местно ниво.
3. Разпространение на материали, свързани с работата по проекта, както и на информационни материали, свързани с противодействие на корупцията и доброто управление на институциите.
4. Публикуване на резултати от съвместната дейност по проекта и материали с антикорупционна насоченост на интернет страница на организацията.
5. Осъществяване на организационно-техническо съдействие при работни срещи с представители на институциите и секторите, включени в изследването.