Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Превантивни програми за домашно насилие”
Новини
Всички страници

 

dom-nasilie

 

Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик

Период на изпълнение: 6 месеца

Източник на финансиране: Министерство на правосъдието

Период на изпълнение: 1 май - 30 октомври 2018 г.

Цели на проекта: Да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Подцели;

-Да се осигури защита на пострадали от домашно насилие чрез тяхната реинтеграция и възстановяване; Да се намалят проявите на домашно насилие чрез преминаване на извършителите през Специализирана програма; Да се повиши компетентността на представители на институциите за налагане на мерките за защита от домашно насилие; -Да се повиши чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и да се развият умения за разпознаване и справяне с домашното насилие.

Дългосрочни цели:

-Превръщане офиса на Фонд ИГА в основен център за оказване на помощ и подкрепа за пострадали от домашно насилие в Област Пазарджик;
-Текущо предоставяне на услуги и програми за извършители на домашно насилие.

Целеви групи:

- жертви на домашно насилие;

- извършители на домашно насилие;

- магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН и представители на институции, ангажирани с проблема;

- група за превенция на насилието сред ученици от Област Пазарджик.

Дейности:

1. Анализ на ситуацията с домашното насилие в Област Пазарджик.

2. Изготвяне на Програма за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област и Ръководство за прилагането й.

3. Апробиране на Програмата в 2 училища в Област Пазарджик; Доклад за резултатите от провеждането й.

4. Обучителен семинар за магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН, и представители на институции, ангажирани с проблема „домашно насилие”.

5. Провеждане на превантивни програми и консултации: социални, психологически и юридически; Поведенческа рехабилитационна групова програма за подкрепа на жертви на насилие; Посещения за консултиране на жертви на насилие в населени места от Област Пазарджик.

6. Прилагане на Специализирана програма за извършители на домашно насилие и Оценка на риска от извършването на повторно правонарушение.

7. Провеждане на 3 Информационни дни в общински центрове на Област Пазарджик, в които не е провеждана информационна кампания.

8. Обучителен семинар за преподаватели от Област Пазарджик в прилагане на Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие.

9.  Кръгла маса - финализиране на проекта.

10. Дейности за публичност.