Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект"Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България"
Новини
Всички страници


Logo-grajdansko-uchastie

Проект "Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България", BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.009

Резюме

Период на изпълнение: 15.01.2019 г. - 15.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо финансиране на проекта - 90 000,00 лв.

ЕСФ - 76 500.00 лв.

Национално финансиране: 13 500.00 лв.

Обща цел: Да се повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България.

Специфични цели: Да се развие модел на партньорство между ГД "Изпълнение на наказанията" и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; Да се развие модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; Да се отправят 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД "Изпълнание на наказанията", свързани с функционирането на пробацията в страната.

Основни дейности: Провеждане на проучване и изготвяне на препоръка 1 за възможностите за гражданско участие в пробационите процеси; Разработване на механизъм за провеждане на граждански мониторинг на пробацията, провеждане на мониторинга и изготвяне на препоръка 2; Създаване и дейност на Консултативна група за гражданско участие към ГД ИН и изготвяне на Препоръка 3; Създаване и дейност на Контактна точка със СЕР; Обучение на екипа на кандидата; Информационна кампания и изготвяне на Препоръка 4.

Очаквани резултати: Две проучвания, едното от които под формата на граждански мониторинг; Четири препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България; Действаща Консултативна група за гражданско участие към ГДИН; Проведени 6 информационни дни и една национална конференция; Повишен капацитет на кандидата за гражданско участие чрез създадена Контактна точка с европейска мрежа и обучение на 10 служители.