Logo-grajdansko-uchastie


Probaziya

Фонд ИГА започна изпълнението на Проект "Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България", BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.009.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и ще продължи до януари 2021 г.

Проектът си поставя като основна цел да повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България. В изпълнението му са заложени и специфични цели като: развиване на модел за партньорство между ГД "Изпълнение на наказанията" и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; отправяне на 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД "Изпълнание на наказанията", свързани с функционирането на пробацията в страната.

Очакванията са при финализиране на дейностите да са постигнати следните основни резултати: направени две проучвания, едното от които под формата на граждански мониторинг; отправени четири препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България; действаща Консултативна група за гражданско участие към ГДИН; проведени шест информационни дни и една национална конференция; повишен капацитет на кандидата за гражданско участие чрез създадена Контактна точка с европейска мрежа и обучение на 10 служители.

 

КЪМ ПРОЕКТА