Проект „Грам превенция, килограм интервенция“ 

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

 

Доклад от проучване за състоянието и бариерите пред достъпа до здравни услуги на уязвими групи - деца от 0 до 3 г., техните семейства и бременни жени

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Показатели за количествени данни

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Сравнения по основни показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Подробни данни по практики - профилактични прегледи

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Списък на респондентите

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Резюмета на дълбочинни интервюта