Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01
Новини
Всички страници

viz-bracigovo

 

 

Резюме

Място на изпълнение: Община Брацигово

Период на изпълнение: 1.04.2019 - 31.12.2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност: 384 877.66 лв, от които:

ЕСФ: 327 146.01 лв.

Национално финансиране: 57 731.65 лв.

Цел на проекта: Да подобри социалното включване и осигури трайна интеграция чрез пилотиране на модел за социално-икономическа интеграция на ромската общност в община Брацигово, село Исперихово.

Специфични цели:

Да подкрепи социалното. включване на деца/ученици от ромската общност в община Брацигово/ с. Исперихово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Целите на проекта допринасят за решаване проблемите на представителите на целевите групи по следния начин:

1.Придобити социални умения, самостоятелност, повишена самооценка, мотивация за здравословен и активен живот.

2.Значителен напредък в личностното развитие.

3.Повишена мотивация за учене.

4.Повишена мотивация за професионална реализация.

Дейности:

Създаване на механизъм за планиране и управление на модела и подобряване на образователната среда в ОУ „Христо Ботев”.

Клубна дейност - подобряване на образователната среда.

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици.

Психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства.

Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средно образование.

Насърчаване участието на родителите в образователния процес.

Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

 


 

 www.eufunds.bg

 Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.