Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
Article Index
Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)
Новини
All Pages
There are no translations available.

unlocked1


(Резюме)

Договор: KA204-02467C96

Водеща организация: Alto-Sav Alapitvany (Унгария)

Период на изпълнение: 1.1.2021 – 28.2.2023 г.

Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Резюме:

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

По време на проекта се планират 5 транснационални партньорски срещи в участващите страни, с паралелно публикуване на 5 брошури (по 10 различни теми) и разработване на 6 интелектуални продукта. Във връзка с тези интелектуални продукти се планират 16 мултипликаторни събития (4 във всяка държава).

Дейности по проекта:

1. Публикации - Брошури

2. Проучвания, събиране на данни: събиране / редактиране на най-добрите практики на местно и международно ниво, възможности за изпълнение.

3. Тестване, изпитване, оценка, обратна връзка, ревизия, корекция.

4. Насоки и методология: взаимовръзки между измерения на (телесно-психическо-социално) здраве и учене; разработване на методология;

5. Разработване на общ учебен материал: Начини за използване на арт терапия с маргинализирани, уязвими социални групи - насоки за най-добри практики;

Очакван ефект от проекта: намаляване на маргинализацията при нискоквалифицирана, високорискова целева група, лишени от свобода, бивши затворници, лица със зависимости. Развиване на компетентности за аботещите с целевите групи, разширяване на техния набор от методологии; иновации, които могат да бъдат поети от експерти, работещи в други области.

  unlocked2