718Домашното насилие бе тема на публицистичното предаване „60 минути” на телевизия „Телекабел” миналата сряда, когато бе представен проектът на Фонд за превенция на престъпността – ИГА „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”.
Гости в студиото бяха Мариана Бойрикова - координатор от Фонд – ИГА, Валентина Гешева - ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция към Фонд – ИГА, Рада Еленкова - от Български център за джендър изследвания - клон Пловдив, координатор на Бюро за социални услуги и Янчо Дрянов - адвокат, част от екипа на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие.
Проектът беше представен от Мариана Бойрикова, която акцентира върху създаването на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, в което експертите на Фонд – ИГА работят с жертвите на насилие. Юристът на Бюрото разясни Закона за защита от домашно насилие, както и действащите практики, а Валентина Гешева се спря на спецификата при работата с насилниците. Рада Еленкова от Български център за дженджър изследвания коментира проблема „домашно насилие” – неговите характеристики, видове, причини и фактори, обуславящи проблема, работата с жертвите на насилие. Наблюденията и изследванията показват, че към момента в страната липсва единна методика и практика, която да е насочена към оказване на психосоциална подкрепа на извършителите на насилие. Възможностите за насочване и включване на тези лица в специализирани индивидуални или групови корекционни програми в общността са ограничени. Неизползани в това отношение до момента са ресурсите, с които разполага съдебната система и разработването на ефективен механизъм за препоръчително насочване от съда към специализирани центрове и екипи на извършителите на насилие за включването им в корекционни и психосоциални програми.
Проектът се реализира на територията на Пазарджишки съдебен район, а източникът му на финансиране е Министерство на правосъдието. Неговата основна цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото на територията на Пазарджишки съдебен район.