715Вече 8 месеца, в рамките на Проект на Фонд – ИГА, се предоставя услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, освободени от местата за лишаване от свобода. Екип от социални работници, психолози, социален педагог и юрист работи с лицата и предоставя комплексната социална услуга като интегриран процес, който включва оценка, планиране и управление на всеки индивидуален случай. До момента услугата са получили над 200 лица, освободени от затворите.
Процедурата започва с първия контакт с клиента, който се осъществява в местата за лишаване от свобода. Непосредствено преди освобождаването му се прави още една среща, която трябва да затвърди желанието на лицето да стане клиент на ЦСРИ. Следват етапите „Оценка и планиране на случая”, „Реализиране на индивидуалния план” и „Дейности на изхода на ЦСРИ”. За всеки от случаите се определя отговорен социален работник, който изготвя индивидуалния работен план с активното участието на клиента. На това ниво се подписва и договора с него. Съобразно потребностите на всеки потребител на услугата, дейностите по предоставяне на услугата се разпределяха като социално-правни консултации, специализирани програми, посредничество с институции, семейни консултации, ограмотителни курсове, обучения за придобиване на базови поведенчески умения, програма за управление на личните финанси и др. С отделните клиенти по правило се работи от 3 до 6 месеца, като в отделни случаи е възможно работата да продължи, докато лицето има необходимост от подкрепа.
Цялостната работа в ЦСРИ се супервизира от експерти, като за целта провеждат месечни супервизии.
Проектът на Фонд - ИГА „Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.