684Днес, в конферентната зала на комплекс „Империал” - Пазарджик, се проведе Информационен ден за популяризиране на модела ЕНТЕР-2, създаден в рамките на проекта на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
Специално разработеният модел предоставя възможност на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода, за адекватно социално включване. Моделът включва социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и активен социално-трудов менторинг (АСТМ). За допълнителното финансиране на ЦСРИ се предполага създаването на социално предприятие, предоставящо квалификационни, обучителни програми и консултации за доставчици на социални услуги и други клиенти.
До края на този месец подобни информационни дни ще бъдат проведени в Пловдив, Бургас, Плевен, Враца и Благоевград.
Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.