alternativi


BG05M9OP001-2.009-0048

(Резюме)


Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Обхват на проекта: Област Пазарджик

Обща цел на проекта: Да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.  
Специфична цел:
Да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.  

Целева група:
30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на област Пазарджик, разпределени в 3 основни групи по 10 деца.

Дейности:
1. Разработване на Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”. Модули на Програмата: Индивидуални: Модул "Посредник"; Модул "Съветник"; Модул "Кастинг на таланта" Групови: Модул "Екип Юндола"; Модул "Алтернативно лято"; Модул "Солидна основа за бъдещето".

2. Прилагане на Програма "Алтернатива" - модули за индивидуална работа.

Цел: Да се приложат на практика всички индивидуални модули на програма „Алтернативи ”, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

3: Прилагане на Програма "Алтернативи" - обучителни модули за групова работа.

Цел: Да се се приложат ефективни групови обучения, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

4: Парад на резултатите - представяне на продуктите на Програмата пред обществеността.

Анализ на постигнатите резултати; Провеждане на 3 събития за представяне продуктите на Програма "Алтернативи" в Пазарджик, Велинград и Лесичово:

5: Информация и комуникация: Създаване и поддържане на линк на проекта към сайта на организацията; Поставяне на обяснителни табели; Информационно събитие за началото на проекта; Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна.НОВИНИ


Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”

Altern 1Програма "Алтернативи" e част от усилията на Фонд ИГА за социално включване на уязвими групи - подрепа за деинституционализацията на 30 деца и младежи, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик. Тя е разработена в рамките на Проект „Алтернативи”, чиято приоритетна цел е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

Основният замисъл на Програмата е да се обединят досегашният опит, експертиза и добри практики на Фонд ИГА в един общ документ, в който да се интегрират всички успешни елементи и подходи, както и да разработят нови.

Програма "Алтернативи" съдържа 6 модула (3 за индивидуална и 3 за групова работа), които са логически свързани. Преминавайки през тях, 30-те деца/младежи ще получат комплексно въздействие и подрепа за преодоляване на проблемите и дефицитете в развитието си.

Програмата e разработена така, че да има обособен модул на „Входа” и на „Изхода”, който да позволява измерване на резултатите от нейното прилагане. Заключителната оценка на ефекта ще стане чрез анкета за обратна връзка и инвидуални разговори.

Необходимостта от Програмата се основава на натрупания опит на ИГА в работата с деца и младежи, ползващи резидентни услуги. Организацията предоставя 2 такива услуги: Кризисен център и Наблюдавано жилище. Целта й е да се намали институционализирането и подкрепи личностното развитие и социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.Представяне на Проект «Алтернативи»

Press AlternativiДнес, в Пресклуба на БТА - Пазарджик, Фонд ИГА представи представи най-наовия си проект - „Алтернативи”. Участваха представители на институции, организации и социални услуги, които имат отношение към темата, както и на регионални и национални медии.

Приоритетната цел на проекта е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

В рамките на проекта ще бъде разработена интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.

Проектът ще приключи с парад на резултатите - провеждане на 3 събития за презентиране продуктите на Програма "Алтернативи". Ще бъдат представени подготвени от децата и младежите театрални етюди, музикални изпълнения, изложба на продукти и снимков материал.

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.