G-ia 220713В началото на този месец екип от специалисти по реинтеграция на правонарушители проведе обучителна визата в Германия по Модул 3 от Програмата за внедряване на модела HSI – част от Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители». Проектът се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH и Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Основната му цел е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез изграждането между България и Германия на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители. Внедряването на модела и платформата представлява поредица от дейности, свързани с обучение, обмяна на опит и професионална практика.
Програмата за внедряване на модела HSI се състои от 4 основни модула като обучителната визита в Германия е част от третия модул. В рамките на тази дейност 10 от участниците в обученията посетиха Германия (провинция Бранденбург) за запознаване с модела на място. В програмата им бяха включени посещение на затвор в гр. Бранденбург на Хавел, офиси на партньори от HSI-мрежата, запознаване с характера на амбулантните социални квалификационни курсове за млади правонарушители, презентация за Консултативния център на мрежата HSI, управляван от „Хуманитас”, посещение на един от партньорите от HSI-мрежата в гр. Перлеберг, който работи по един от стълбовете - „Работа вместо затвор”, участие в обсъждане на резултатите от работата на всички партньори на HSI-мрежата от другия стълб - „Обучителни курсове за млади правонарушители”, запознаване се със схемата за оценка работата на мрежата, презентация за съвместната дейност между прокуратура, пробационната служба и неправителствения сектор и др.
Като следващ етап от работата по проекта, в продължение на няколко месеца, участниците в обучителната визита ще работят като приложни специалисти. Те ще осъществят учебна практика по Модул 4 от Програмата за внедряване на модела HSI, като прилагат различни елементи от работата с правонарушители. Така на практика ще тестват адаптирания вариант на модела HSI.