714Двудневна Работна среща за обсъждане и приемане на координационен механизъм по прилагане на програмите и услугите по ЗЗДН се проведе на 10 и 11 ноември във Велинград. В нея взеха участие представители на институции и организации, непосредствено ангажирани в изпълнението на ЗЗДН или имащи отношение към проблема насилие: Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Велинград, Районен съд – Пещера, Областна дирекция «Полиция» - Пазарджик, РУП – Пазарджик, Дирекция «Социално подпомагане» - Пещера и Кризисен център – Пещера.
Срещата се проведе в рамките на проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН”, който се ръководи и изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Освен конкретната работа по обсъждане и приемане на координационния механизъм, участниците в срещата имаха възможност да чуят лекцията „Домашното насилие - някои съществени области», представена от доц. Владимир Велинов, както и да се запознаят с работата на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа за жертви на домашно насилие, презентирана от Мария Чешмеджиева – управител на Кризисен център – Пещера, Светла Давчева – психолог и Валентина Гешева – ръководител на ЦСРИ към Фонд – ИГА.
Преди началото на работната среща беше дадена специална пресконференция за медиите, на която беше представен проектът, неговите цели, постигнати резултати и предстоящи дейности.