Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“, Договор № 93-00-202/02.04.2015 г., се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“
08.08.2016
Конференция финализира проект за служители в затворите

Konfnf 180 1Заключителна конференция по Проект „«Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми»” се проведе на 29 юли (петък) в Конферентната зала на хотел „Хебър” - Пазарджик.

Цел на проекта е повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание.

В конференцията участваха служители на затвори от Пазарджик и страната, както и институции, свързани с темата.

Konfnf 180 2В рамките на проекта бяха проучени обучителните нужди на служителите в затворите за прилагане на специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и с ниско интелектуално ниво; Беше направен анализ и оценка на програмите за обучение на служителите и на използваните програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво; Бяха разработени две програми - за лица с ниско интелектуално ниво и за лица с психични проблеми; Проведе се обучение на обучители с 10 служители на затворите; Обучени бяха 20 служители в местата за лишаване от свобода по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и други 20 - по програмата за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми; Извършена бе оценка ефективността на разработените програми и издаден Наръчник за прилагане на специализираните програми; Проведоха се индивидуални супервизии на обучените обучители, както и на служителите, прилагащи двете специализирани програми.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, а партньор - Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


31.07.2016
Индивидуални супервизии за обучители на ГДИН

SuperviziyaВ рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се проведоха поредица от супервизии със служители на затворите в страната.

За целта бяха наети двама експерти, които да проведат супервизии на обучителите и служителите, определени да прилагат двете специализирани програми, създадени по проекта: „Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво” и „Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми”. Преди да пристъпят към работа, експертите изготвиха модел, по който да се провеждат индивидуалните супервизии, както и график за провеждането им.

Супервизии се проведоха с всеки един от вече подготвените за тази цел 10 обучители от системата на ГД „Изпълнение на наказанията” - общо 53. Цел на дейността бе те да бъдат подпомогнати в процеса на работа, както и да се справят с възникнали затруднения по време на самите обучения. Със служителите, които ще прилагат специализираните програми, също се проведоха 57 супервизии.

Освен по време на на трите обучения по проекта супервизиите се провеждаха и чрез посещения по места.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”финансира от Норвежки фанансов механизъм 2009-2014, по Програма BG15 «Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане».


29.07.2016
Оценяват ефективността на обучения за служители в затворите

След проведената поредица от обучения по Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ експерти направиха оценка на ефективността от провеждането им. Чрез интервюта, взети от участниците в обученията, и попълнени от тях анкетни карти, те проучиха дали разработените учебни програми са ефективни и дали се налага промяна в съдържанието им. За тази цел специалистите по оценка на ефективността участваха в обученията и взеха на място обратна връзка от всеки обучаем.

Основните им заключения касаят следните проблеми: И в двете обучения, особено това за работа с лица с психични проблеми, се наблюдава подобрение най-вече в теоретичните познания на обучаемите; Казусите са най-желания допълнителен материал към програмите, а като цяло упражненията и ролевите игри получават най-високи оценки от обучаемите; Въпреки сравнително високите оценки, са изказани и съмнения относно практическата приложимост на програмите или техни елементи, както и съобразеността с нуждите на целевите групи. Това налага за в бъдеще още по-голяма синхронизация на обучението с практиката; От друга страна това обуславя и нуждата от проследяване на дълготрайния ефект от проведените обучения.

Като краен резултат от дейността на експертите е оформен окончателният вариант на разработените учебни програми, както и на Наръчника за прилагане на специализираните програми, който вече е отпечатан.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”финансира от Норвежки фанансов механизъм 2009-2014, по Програма BG15 «Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане».


26.07.2016
Наръчник за обучение на служители в местата за лишаване от свобода

Koriza FeisВ рамките на проект „Специализи­рани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ бе издаден „Наръчник за обучение на служители в местата за лишаване от свобода”. Изданието е резултат от проучване нуждите от обучение на служители в затворите.

Необходимостта от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на служителите в пенитенциарната система е безспорна. Подобно обучение би гарантирало професионалното им отношение и подобряване качеството на работата им с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични отклонения. Тези лица със­тавляват висок процент от правонарушителите, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода.

Основна цел на предложената учебна програма е да осигури качество на обучението чрез подготовка на обучители, спе­циалисти от пенитенциарната система, които да придобият знания и умения за обучение на възрастни учащи. Тя ще формира у служителите знания и умения, които да ги подпомогнат в справянето с ежедневните им професионални задължения, в унисон със съвременните международни и национнални стандарти за работа в местата за лишаване от свобода, съобразно техните нужди и потреб­ности; ще задълбочи и разшири познанията и практическите им умения в специфични сфе­ри от тяхната дейност или при работата със специфични групи пра­вонарушители, посредством индивидуални и групови методи на взаимодействие.

Наръчникът представя програмата в три части: Обучение на служители от местата за лишаване от сво­бода като бъдещи обучители; Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализирана програма за ресоциализация на ли­шени от свобода с ниско интелектуално ниво; Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми.

Структурираният характер на програмата е опит да бъдат улеснени участниците в обучението в справяне с тревожността, която неизбежно съпътства учебния процес и е предизвикателство както за треньора, така и за обучаемия.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


18.07.2016
Обучение по специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми

Novina psih.problemi От 10 до 17 юли в Банско се проведе Обучение по специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми. В обучителното мероприятие участваха служители от затворите в София, Белене, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен, Враца, Бургас и ЗО „Кремиковци“.

В рамките на проекта бе заложено първоначално да бъдат обучени петима служители на затворите, които впоследствие да влязат в ролята на обучители на останалите служители, определени за обучаване. Така обучители на служителите станаха техни колеги, а останалите експерти имаха само подкрепяща роля.

Темите обхванаха както основните понятия като психична норма, психична патология, психично разстройство и психични проблеми – сходства и различия, така също и по-специализирани области като психотични и непсихотични разстройства, особености на поведението и механизми на поведението при лица с психични проблеми, субектност на поведението при лица с психични отклонения и психични проблеми и др.

На финала на обучителния процес се проведоха разговори всички участници и бяха попълнени Анкетни карти, с цел оценка ефективността на разработената учебна програма.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


27.06.2016
20 служители на затвори от страната – на обучение по специализирана програма

1 OBUCHENIYA 12.07.2016В периода 19-26 юни в хотел „Финландия” – Пампорово, се проведе Обучение на служители в местата за лишаване от свобода по Специализирана програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво.

Участие в обучението взеха 20 служители от затворите във Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София, Белене, Ловеч, Враца, Пазарджик, Бургас, Бобов дол и ПД Бойчиновци .

Обучители бяха петима от обучените вече служители по време на първото обучение по проекта. Освен тях участваха и трима експерт-обучители, които в този случай имаха само подкрепяща роля на основните обучители.

Основните теми разгледаха в различни аспекти особеностите на лицата с ниско интелектуално ниво. Бяха представени индивидуалната и групова работа при работа с лица с ниско интелектуално ниво, като особен акцент бе направен върху проблемите, които съпътстват решаването на конфликти.

По време на обучението се провеждаше и индивидуална супервизия с обучаемите, както и супервизия със служителите, които ще прилагат специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с ниско интелектуално ниво.

С цел подобряване на крайния резултат на обучението присъстваха и двама експерти за оценка на ефективността, които трябваше да съберат и обобщат обратната връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проектът се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


17.06.2016
Обучение на служители в затворите по специализирани програми

180 Obuch 17.06.2016От 5 до 12 юни в Парк хотел „Троян”, в рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”, се проведе Обучение на обучители, в което взеха участие служители на затворите в Бургас, Стара Загора, Враца, София и Ловеч.

Основните теми, засегнати в обучението, касаеха спецификата на обучението на служителите от местата за лишаване от свобода, тяхната работа в екип, работата с програмите за обучение на служителите, както и супервизията в местата за лишаване от свобода.

Обучението се водеше от шестима лектори, експерти в съответната област, като паралелно с него се провеждаше и индивидуална супервизия с обучаемите.

На обучението присъстваха двама експерти за оценка на ефективността, които събираха обратна връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проектът се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


29.02.2016
Семинар обсъжда програми за обучение на служителите в затворите

snimka 180 2 29.02.2016На 24 февруари 2016 г., в хотел „Елбрус“ - Велинград се проведе еднодневен семинар със заинтересовани страни по проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“. Присъстваха представители на затворите в София, Плевен, Бобов дол, Пловдив, Пазарджик, Варна, Враца, Стара Загора, Белене, Бургас и Ловеч.

Участниците бяха запознати с постигнатите резултати по проекта, в това число: основните изводи от проведените 13 фокус групи; проведените анкети със служители на затворите; интервютата с лица на ръководни позиции; доклада от прегледа на съществуващите програми за обучение на служители в системата на затворите за прилагане на специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми; доклада от прегледа на програмите за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми, които се използват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и самите затвори. Голям интерес предизвикаха разработените две нови програми - за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и за работа с лишени от свобода с психични проблеми.
Семинарът приключи с обсъждане на поставените въпроси. Оказа се, че според участниците, има голяма нужда от обучения на персонала в затворите, тъй като повечето служители не са преминавали такива от постъпването им на работа там.


25.01.2016
Проучване нуждите от обучение на служители в пенитенциарната система

В рамките на проект „Специализирани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ беше реализирано проучване на нуждите от обучение в затворите по специализирани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми. Бе направен и анализ на действащите обучителни програми с тези целеви групи както в ГДИН, така и в отделните затвори.

Проучването беше реализирано чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители, работещи в местата за лишаване от свобода, както и качествен анализ на действащи обучителни програми, осъществявани в затворите и налични магистърски програми, които подготвят специалисти за работа в пенитенциарната система, предлагани от различни университети в България. На базата на получените резултати бяха направени следните изводи:

Първоначалното обучение на служителите в пенитенциарната система е задължително, по закон и се реализира в обучителния център в Плевен. То е полезно, но недостатъчно.

Допълнителната квалификация и обучения на служителите в пенитенциарната система са най-често свързани с повишаване на компетенциите в областите чужд език, психология и компютърна грамотност. Те са плод по-скоро на лична инциатива, а не на целенасочена и системна политика от страна на ГДИН, и рядко са свързани с естеството на осъществяваната ежедневна професионална дейност или с особеностите на контингента.

Откроява се нуждата от задълбочено обучение, насочено към подобряване на социално-възпитателната дейност с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми, кризисни интервенции, преодоляване на конфликти и др.

Ясно се очертава и нуждата от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на служителите, която да се характеризира с регулярност, добра тематична структурираност и адекватност на техните нужди и потребности.

Като основни характеристики на първоначалното и продължаващо професионално обучение се посочва необходимостта от застъпване на теми, свързани основно с работата с лица с психични проблеми, в това число зависими към психоактивни вещества, лица със специфики в поведението, които се отразяват негативно върху начина им на интегриране в общостта и изтърпяването на наказанието, както и такива, отличаващи се с ниски нива на интелект.

Като необходимост се посочва и подготовка в сферата на организацията и провеждането на индивидуална и групова работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми.

Очакването от страна на служителите, работещи в пенитенциарната система, относно обученията, е свързано с това, те да са преимуществено практически ориентирани и да се провеждат от лица, които имат опит в пенитенциарната система и прилаганите в ГДИН корекционни програми.


03.12.2015
Разработват програми за работа с лишени от свобода с психични проблеми и с ниско интелектуално ниво

Zatvori 3Две конкретни програми за работа с лишени от свобода със специфични нужди, с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми, бяха разработен в рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”.
Първата програма, за лишени от свобода с ниско интелектуално ниво, беше базирана на вече изготвените доклади на експертите, както и на богатия опит на водещата организация. За разработката е използвано и изданието „Инструментариум за установяване на образователното равнище на правонарушители”.
Най-общо програмата ще използва интегриран подход към лицата с ниско интелектуално ниво (преобладаващо от ромски произход) - индивидуален подход, съобразно конректните нужди на лицето, специализирана оценка на образователните и порфесионални умения, мотивационно обучение, насочване към ограмотителни и образователни курсове и обучение в базови умения и компетентности.
Втората програма, за лишени от свобода с психични проблеми, се базира на докладите от направените проучвания до момента, но за основата й е използвана прилаганата в системата на затворите програма „Адаптация”. В нея са включени важни елементи при идентифицирането на лица с психични проблеми. Предварителното запознаване на служителите от системата с възможните когнитивни отклонения, личностови девиации и нарушения на психичното здраве, е условие за ранното и безопасно разпознаване на евентуални такива разстройства и за ранното им и пълноценно третиране.
И за двете програми са разработени ръководства за прилагането им.


07.09.2015
Интервюта с лица на ръководни позиции в затворите и ГДИН - част от голямо проучване с цел обучение

index 12.02.2016Дейността представлява проучване нуждите от обучения на служителите от затворите в страната, които пряко работят с лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво. Проучването обхваща всички 12 затвора в страната и ПД „Бойчиновци”. Дейността подпомага създаването на по-точна картина за съществуващите потребности на целевата група.

Полуструктурираните интервюта с лица на ръководни позиции в затворите и ГДИН се проведоха от двама експерти, след което бе изготвен доклад с обобщение на данните от проучванията.

Интервюираните ръководители, работещи в затворите и ГДИН, са в пенитенциарната система между 10 и 16 години, като периодът на заеманата ръководна позиция е от един месец до шестнадесет години.

Според интервюираните, броят на лицата, лишени от свобода, които имат психични проблеми, не е малък като цяло и той спъва цялостната им дейност по ресоциализация, осъществявана в пенитенциарните институции. Те също смятат, че броят на лицата с психични проблеми, настанени при тях, е в диапазона 5%-80% от всички настанени в затвора лица. Там, където те са между 5% и 15%, може да се осъществи ресоциализация, но там, където процентът им е по-висок, това е изключително трудно.

Според по-голямата част от интервюираните, лицата в затворите с ниско интелектуално ниво са в диапазона 45%-75%. Хората с психични проблеми и хората с ниско интелектуално ниво в местата за лишаване от свобода създават напрежение в общността и нарушават вътрешните правила. В затворите липсват условия за лицата с психични заболявания, защото има лекари, но те не могат винаги да им помогнат адекватно. Ето защо, тези лица често трябва да бъдат извеждани от затвора, за да получат адекватна и своевременна лекарска помощ.

Според интервюираните, работещите в местата за лишаване от свобода като цяло имат подготовка за работа с лица с психични проблеми и с ниско интелектуално ниво, тъй като са завършили психология и педагогика. Те смятат, че съществува система за диагностика на интелектуалното ниво, прилагаща се в затвора, но като цяло тя не е едина за всички. Друга част от интервюираните посочват съществуването на външна система за диагностика на интелектуалното ниво, прилагана от специалисти, работещи в Инспектората по образование.

Според по-голяма част от интервюираните, в ГДИН няма налична специализирана оценка или програми за лицата с психични проблеми. Използват се различни методи в психологическата работа, а когато има нужда се извършва консултация с психиатър. Те смятат, че би било добре във всеки затвор да има такъв специалист. И в момента за това съществува щат, но в по-голяма част от затворите, той е незает.

Изводите сочат, че за да се оптимизира пряката работа с лица с ниско интелектуално ниво и психични проблеми в условията на пенитенциарната системата е нужно: да се подобри материалната база и оборудването в затворите; да се направят нужните законодателни промени; да се осигурят добре подготвени кадри - психиатри, психолози; непрекъснато да се повишава квалификацията на служителите, работещи в затворите за работа с тези целеви групи; повече срещи за обмяна на опит; мултифунционален екип (ИСДВР, психолог, психиатър и обучени служители от надзорния състав) и др.


03.09.2015
Анкета в затворите проучва съществуващата система

images 12.02.2016В периода юни-август 2015 г. беше проведена анонимна анкета сред 115 служители от затворите в страната. Проучването се реализира в рамките на Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”. Той е насочен към повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание в затворите в България съобразно най-добрите европейски стандарти.

Профила на анкетираните включва: 66% мъже и 34% жени, от които 97% с висше образование и на средна възраст около 43 години.

Използваният метод е насочен към реализиране на първата специфична цел на проекта: проучване на съществуваща система за подготовка на човешкия персонал в местата за лишаване от свобода и съществуващите потребности на служители в затворите да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

Посочените отговори идентифицират най-важните фактори за по-ефективна работа с цел оптимизиране на комуникацията между служителите и осъдените. Очертава се известна несигурност у служителите в прилаганите от тях подходи, както и нуждата от валидизиране на индивидуалните интервенции и справянето с работата чрез обучения за работа в екип, споделяне на опит и съотнасянето към международните практики.

Като допълнителни сфери на обучение анкетираните посочват и такива с юридическа тематика, както и първоначалното обучение за новопостъпили служители.

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени и анализирани с цел да послужат при разработването на програмите за обучение.


31.08.2015
Доклад анализира обучителните програми на служители в затворите

Zatvori 2Експерти на Фонд ИГА направиха преглед на съществуващите програми за обучение на служители на затворите. Процесите се извършиха съвместно и в сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, както и със служители на отделните затвори. За тази цел бяха посетени някои от местата за лишаване от свобода, а дейността приключи с изготвяне на задълбочен доклад по темата. Специален акцент бе поставен на програма „Адаптация”, която се прилага при постъпване на лишените от свобода в затворите, ограмотителните програми и програмите за повишаване на личностови и социални умения.
Бяха направени наколко основни извода:
Професионалната подготовка на служителите, работещи в местата за лишаване от свобода, включва основни дисциплини, пряко свързани с оперативната дейност, а като цяло липсват дисциплини и теми, в които да се усвояват така наречените преносими умения като работа в екип, комуникативни умения и др.
В професионалната подготовка на служителите в затвора като цяло липсват обучения, в които служителите да получават целенасочени знания и да придобиват умения за работа с лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.
Необходимо е началното професионално обучение да бъде реализирано своевременно, защото липсата на знания и умения от страна на служителите може да доведе до допускането на грешки поради незнание.
За да бъде повишено качеството на професионалната подготовка, трябва да се използват по-активно съществуващите учебни програми, изработени от неправителствени организации, в рамките на различни проекти.
Професионалната подготовка би се повишила, ако в рамките на вътрешните обучения се включат изявени университетски преподаватели в дадената научна област, в която е идентифициран дефицит.
Необходимо е ГДИН да предостави финансови възможности за включване на работещи в затворите в различни национални и международни конференции, както и по-честото организиране на национални научно-практически конференции, в които различните състави от всички затвори в страната да могат да обменят добри практики.


18.08.2015
Фокус групи проучват нуждата от обучение на служителите на затворите
в специфични области


burgas zatvorВ периода юни - август 2015 г. се проведоха Фокус групи в градовете Пловдив, Сливен, Стара Загора, Плевен, Бобов дол, Варна, Бургас, Враца, Бойчиновци, Ловеч, Белене и София. Дейността е част от проект за проучване на обучителните нужди на служители в затворите. Изпълнението му се координиран от Фонд ИГА

Участниците отговориха на следните по-важни въпроси: Съществува ли към момента и каква е системата за обучение на служителите от затворите в страната? Удовлетворява ли тя нуждите на участниците във Фокус групата? Какви са основните трудности, които участниците срещат в работата си с осъдени на лишаване от свобода? Какви са конкретните нужди от допълнително обучение на участниците във Фокус групата, с цел повишаване на компетентността и подготовката им като служители, работещи с лица с психични проблеми и такива с ниски интелектуални способности?

Тъй като в съществуващата система за обучение и повишаване на квалификацията на пенитенциарните служители не са застъпени специфични теми за работа с лица с ниски интелектуални способности, участниците проявиха голям интерес и се включиха активно в дискусиите. Те изразиха мнение и дадоха своите предложения за теми, които да бъдат вклюени в бъдещите програми за работа с лишени от свобода от посочените целеви групи.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


07.08.2015
Проучват обучителните нужди на служителите в затворите

Zatvori 1Дейностите по проекта стартираха с проучване нуждите от обучение на служителите от затворите в страната, които пряко работят с лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво. Проучването обхвана всички затвори в страната, включително ПД „Бойчиновци”. Тази изследователска дейност ще позволи да се създаде много точна картина на съществуващите потребности на целевата група. Цел на дейността и проекта е служителите да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

Експерти на Фонд ИГА разработиха методика на проучването, която включва методика за провеждане на фокус групи, модел на анонимна анкетна карта и дизайн на полуструктурирано интервю с лица на ръководни позиции в затворите и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Дейността ще приключи с изготването на доклади от проведените 13 фокус групи, проведените анкети и интервюта, както и окончателен аналитичен доклад от всички проучвания.


25.06.2015
Провеждане на Фокус група в Затвора - Пазарджик

Zatvor PzНа 24.06.2015 г. в Затвора - Пазарджик, в рамките на Проект „Проучване обучителните нужди на служители в затвора за прилагане специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво”, се проведе Фокус група със служителите на Затвора. Събитието е част от проучването на обучителните нужди на служители в затворите в България за прилагане на специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.
Във Фокус групата участваха 12 служители на затвора и двама фасилитатори - експерти от Фонд ИГА.
Фокус групата бе проведена съгласно специално създадената за дейността методика. Участниците бяха запознати с основните цели и дейности на проекта и споделиха своите гледни точки по всички въпроси, насочени към нуждите им от обучение. Част от съдържанието на Фокус групата бе провеждането на дискусия по две основни теми: съществуващите системи за обучение в затворите, както и нуждата от допълнителни знания и умения за работа с лица с психични проблеми и съществуващите оценки и програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво. Участниците направиха предложения за бъдещи обучения и конкретни теми, които да бъдат включени в тях.
Фокус групи ще бъдат проведени в затворите в цялата страна. След приключването им през месец август, ще бъде изготвен общ доклад.
Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


09.06.2015
Проект повишава капацитета на служителите в затворите

P1030825 09.06.2015На 8 юни в Пресклуба на БТА - Пазарджик се проведе встъпителна конференция по проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”, с водеща организация - Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
Участие в събитието взеха представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - партньор по проекта, Затвора - Пазарджик, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, полиция, съд, прокуратура, неправителствени организации, експерти на Фонд - ИГА и др.
Проектът цели повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание. Дейностите са насочени към проучване обучителните нужди на служителите на затворите за прилагане на специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и ниско интелектуално ниво; анализ и оценка на прилаганите програми за обучение на служители и на използваните програми; разработване на нови програми за лишени от свобода с психични проблеми, както и нови програми за обучение на служители за прилагане на програмите.
Проектът се финансира от Норвежки фанансов механизъм 2009-2014, по Програма BG15 «Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане».