Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“, Договор № 93-00-202/02.04.2015 г., се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”

Източник на финансиране : Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Период : 2.04.2015 - 30.04.2016 г.

Водеща организация : Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Партньор : Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Основна цел: Повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание.

 

Специфични цели:

1. Да се проучат нуждите на служители в затворите да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

2. Да се разработят две конкретни програми за лишени от свобода лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

3. Да се разработят програми за обучение на служители в затвора да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

4. Да се обучат обучители и служители в затвора да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

Целеви групи: Служители от всички затвори на България, общо 50 души, основно инспектори по социално-възпитателната дейност, психолози и психиатри. В групата ще бъдат включени и определен брой служители от надзорно-охранителния състав.

 

Дейности :

Дейност 1: Проучване обучителните нужди на служители в затвора за прилагане специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 2: Анализ и оценка на прилаганите програми за обучение на служители и на използваните програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво”;

Дейност 3: Разработване на две програми за лишени от свобода с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 4: Разработване на програми за обучение на служители да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 5: Обучение на обучители;

Дейност 6: Обучение на служители да прилагат специализираните програми;

Дейност 7: Оценка ефективността на прилаганите програми и супервизия на обучителите и обучаемите;

Дейност 8: Публичност на проекта.

 

Проектът ще завърши с финална конференция, на която ще бъде представен основният продукт по проекта – „Повишен капацитет на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание».