Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, Договор № 93-00-201/02.04.2015 г.,
се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”


Фондация «Фонд за превенция на престъпността – ИГА» е създадена през 1998 г. като независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността. За реализацията на своите цели организацията разработва и внедрява експериментални програми и модели, развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности, подобрява диалога и междуинституционалните връзки, извършва наблюдение над институциите, провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи, предоставя социални услуги - изгражда национални и международни партньорства.

Още от своето създаване през 1998 година «Фонд за превенция на престъпността – ИГА» работи целенасочено в подкрепа на реформирането на пенитенциарната система в България и въвеждането на най-добрите европейски и световни практики и модели. За този период организацията е реализирала над 200 проекта, повечето от които пилотни и насочени към области като: създаване на модели за работа с бивши затворници; въвеждане на пробацията в България; повишаване на капацитета на институциите, работещи по проблемите на младежката престъпност; пилотиране на европейски инструменти и програми в работата с правонарушители; широко популяризиране на европейските стандарти в тази сфера и подобряване на междуинституционалното сътрудничество.

Процесите по изграждане на пробационната система у нас са тясно свързани с дейността на неправителствения сектор. Фонд – ИГА е сред първите НПО в страната, развили пробационни услуги за правонарушители. Организацията участва в създаването на законодателството, обучението на пробационни служители, а през 2004-а г. получава международната Награда за правосъдие в общността, в категорията „Организация пионер”. През 2007 г. ИГА, в партньорство с БХК и Програма „Достъп до информация”, осъществи и първия и засега единствен независим мониторинг върху внедряването на пробацията у нас. Наблюдението и оценяването на консервативна по своята същност система, каквато е тази на изпълнението на наказанията, е важен аспект от мониторинга на политиките, както в правосъдната, така и в социалната сфера.

Фонд - ИГА има добри контакти с Европейската организация по пробация - СЕП, на която е член от 2005 г., както и непосредственото участие при разработването на публикацията „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива” под общата редакция на проф.Антон ван Калмтот.