Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, Договор № 93-00-201/02.04.2015 г.,
се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“Супервизии подпомагат обучители от системата на ГДИН

По време на второто продължаващо обучение на пробационни служители, по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”, което се състоя от 10 до 17 юли в Банско, бяха проведени и поредица от индивидуални супревизии на обучителите. Това са служители от системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” страната, подготвени за тази цел още в първия обучителен период на проекта.


За провеждане на супервизиите бяха наети двама експерти, които първоначално разработиха Модел на индивидуална супервизия, а после и График за провеждането им.

Самите супервизии се проведоха по време на обучението - между заниманията и след края им - и обхванаха 10 обучители - служители от системата на ГДИН в страната. Равносметката от дейността е: 36 индивидуални супервизии с всички обучени обучители.

Целта на заниманията бе да се подпомогнат самите обучители в процеса на работата им, а също и справяне с възникнали затруднения по време на провеждане на обученията.

В самото обучение участваха представители на Областните пробационни служби на Смолян, Ямбол, Хасково, Плевен, Бургас, Сливен, Перник, Благоевград, Пазарджик и Кърджали.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Наръчник ще подпомага обучението на пробационни служители
Korica NitosРаботата на пробационните служители и специфичните функции, които те изпълняват в системата за изпълнение на наказанията, предполага наличието на специфични компетенции, които да осигурят ефективността на налаганите от съда пробационни мерки. Развитието на пробационните служби, промените в нормативната уредба, както и промените в обществото и в социално-демографския профил на правонарушителите, поставят пред пробационните служители предизвикателството за непрекъснато усъвършенстване. Това касае както повишаването на техните професионални компетенции, така и продължаващото им обучение и квалификация в дългосрочен план.

След проведената оценка на нуждите им от обучение, в рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители в пробационните служби, стана ясно, че в обученията им трябва да бъдат застъпени теми, които да им осигурят задълбочено разбиране на европейските практики за правораздаване и пробационна дейност. Очертаха се и теми, свързани основно с работата със зависими лица, работата с лица, носители на радикализъм, работа с лица с психични отклонения и с умствена изостаналост, организация и провеждане на индивидуална и групова работа с предсрочно освободени лица, обучения в социални умения, психология на престъпното поведение и др.

Проучването показа необходимостта от обучение по теми, свързани основно с планирането, организирането и реализирането на групова и индивидуална работа с различни категории правонарушители, включително предсрочно освободени лица, както и въпроси, свързани с емоционалното прегаряне в професионална среда.

Като отговор на получените от проучването резултати, по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, беше разработена Концепция за обучение на пробационните служители, която да осигури оптимално ефективна и пълноценна система от обучения, отговаряща на техните нужди. Разработиха се две програми за обучение на пробационните служители: Програма за повишаване професионалните компетенции на пробационните служители и Програма за продължаващо обучение на пробационните служители. За осигуряване ефективност на обученията бе разработена и програма за обучение на обучители.

Програмите са събрани в специално издание „Обучения за повишаване на професионалните компетенции и продължаваща квалификация на пробационните служители. Наръчник заа участници в обученията”. То е предназначено за пробационни служители, които ще преминат през обучение за повишаване на професионалната им компетентност или през продължаващо обучение. Изданието съдържа информационни и обучителни материали, необходими за реализацията на обученията, които са обособени като приложения към всяка тема.

Автори на статиите са: доц. д-р Владимир Велинов, доц. д-р Божидара Кривирадева, доц. д-р Йонка Първанова и Диана Велкова.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Оценка на ефективността от проведени обучения
179 27.09.2016Оценка на ефективността от прилаганите програми на обучителите финализира експертните дейности по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”.

Основната цел на проекта е да подобри практическите умения и знания на пробационните служителите в България съобразно най-добрите европейски стандарти чрез серия от обучения и така да повиши капацитета им.

Като част от проектното задание, двама експерти участваха във всички предвидени обучения – начално и продължаващи, и взеха съответната обратна връзка от обучаемите. Основните изводи на експертите след оценката на ефективността, най-общо са следните:

За разлика от преминаващите начално, при тези, които се включват в продължаващо обучение, се подобряват най-вече практическите умения; И при двете групи служители казусите са най-желания допълнителен материал към програмите; Въпреки високите оценки, са изказани и съмнения относно практическата приложимост на програмите или техни елементи. Това налага още по-голяма синхронизация на обучението с практиката; Учебната година на ОС “Изпълненние на наказанията” е основният механизъм за разпространение на знания и умения вътре в системата, като тази практика следва да се развива и формализира допълнително; Екипните срещи и интервизиите са важен елемент от усвояването и проверката на придобитите знания и умения на практика.

След направения задълбочен анализ и оценка на ефективността от проведените обучения, бяха оформени и окончателните варианти на учебните програми, ръководството за обучаемите и наръчника, като последният вече е издаден и ще бъде разпространяван сред заинтересованите лица.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Второ продължаващо обучение на пробационни служители
Prod.obuch.179 010916Второто продължаващо обучение на пробационни служители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се проведе от 10 до 17 юли в конферентната зала на хотел „Ривърсайд“ - Банско. В обучението се включиха пробационни служители от Областните пробационни служби на Смолян, Ямбол, Хасково, Плевен, Бургас, Сливен, Перник, Благоевград, Пазарджик и Кърджали.

В програмата на обучените бяха разгледани теми като „Съвременни правни аспекти на пробационната дейност”, „Добри практики в планирането и управлението на случай”, „Индивидуална работа със специфични категории правонарушители”, „Организиране и провеждане на групова работа”, „Справяне с емоционалното прегаряне в професионална среда” и др. По време на обучителните занимания пробационните служители имаха възможност да участват активно като задават въпроси, коментират и дискутират всички важни теми, свързани с тяхната професионална дейност.

В ролята на лектори влязоха техни колеги от пробационните служби, вече обучени в рамките на първия обучителен период на проекта. Външните експерти също се включиха в заниманията, но на този етап само с подкрепяща роля.

В края на обучението участниците попълниха Анкети за обратна връзка, с които оцениха не само логистиката, но и програмата, нейното коректно изпълнение и качествата на лекторите.

По време на обучението се проведоха и индивидуални супервизии на обучителите от системата на ГД „Изпълнение на наказанията”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Приключи проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”
Final konf 25.07.2016Заключителна конференция по Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”се проведе на 22 юли в Конферентната зала на хотел „Хебър” - Пазарджик.

В събитието участваха пробационни служители от Пазарджик и страната, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и институции, свързани с темата.

Конференцията откри Даниела Йорданова - Началник сектор «Пробация» към ГДИН, Министерство на правосъдието. Бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта, Оценката от ефективността на разработените учебни програми, споделени впечатления от обученията през погледа на експерт-обучител, както и представена обратна връзка от участници, преминали през обученията по проекта.

Основната цел на проекта е подобряване на практическите умения и знания на пробационните служители в България, съобразно най-добрите европейски стандарти.

В рамките на проекта беше проучена системата за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби в страната, създаден модел за обучение, отговарящ на най-добрите европейски стандарти и идентифицирани конкретните нужди от обучение посредством детайлно проучване на потребностите. Като обучители бяха подготвени 10 пробационни служители, които впоследствие обучиха други 60 пробационни служители за повишаване на професионалните им компетенции.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността - ИГА, а партньор - Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Проектът се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Продължаващо обучение на пробационни служители от страната
3 OBUCHENIYA (1)Продължаващо обучение на пробационни служители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ се проведе в хотел „Шато Монтан” - Троян от 3-ти до 10-ти юли. В него взеха участие 20 служители от пробационните служби в Кърджали, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Стара Загора, Хасково, Сливен, Бургас, Ямбол и Перник.

В това обучение основните трима експерти-обучители имаха само подкрепяща роля в процеса на работа, тъй като в ролята на обучители влязоха трима служители, вече обучени в темата.
Пробационните служители бяха запознати с няколко основни теми: Съвременни правни аспекти на пробационната дейност; Добри практики в планирането и управлението на случай; Индивидуална работа със специфични категории правонарушители; Организиране и провеждане на групова работа; Справяне с емоционалното прегаряне в професионална среда.

По време на обучението всеки от пробационните служители премина и през индивидуални супервизии с експерти по темата.

На обучението присъстваха и специалисти по оценка на ефективността. Тяхната цел бе да приемат и обобщят обратната връзка от участниците и после да работят за подобряване и усъвършенстване на вече разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Пробационни служители повишават своята квалификация
2 OBUCHENIYA 12.07.2016От 26 юни до 3 юли в хотел „Ривърсайд” - Банско се проведе Обучение на пробационните служители за повишаване на професионалните им компетенции по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“.

Участие в обучението взеха 20 служители от Областните пробационни служби във Враца, Хасково, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Бургас, Благоевград, Ямбол и Сливен.

В ролята на обучители влязоха четирима пробационни служители, които вече бяха обучени по темата по време на първото обучение по проекта. Редом с тях работиха още трима експерти, които имаха подкрепяща роля в процеса на работа.

В рамките на програмата бяха представени: Международни стандарти и практики в областта на пробацията; Съвременни модели за водене и управление на случай; Психо-социални специфики на правонарушителите; Междуинституционално взаимодействие.

По време на обучението беше провеждана и индивидуална супервизия с обучаемите.

За събиране и обобщване на обратната връзка се погрижиха двама специалисти по оценка на ефективността, чиято цел бе подобряване на разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.

 


Обучение на обучители от пробационните служби
179 Obuch 24.06.2016В периода 12-19 юни в хотел „Финландия” - Пампорово се проведе Обучение на обучители по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“. Участие в него взеха 10 служители от пробационните служби в Смолян, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Сандански, София, Стара Загора и Бургас.

Обучението се водеше от шестима лектори – експерти в съответните области, които представиха теми като: Формиране и управление на екипи; Работа в екип; Особености на груповата динамика и процеси и умения на треньора да ги използва с цел повишаване ефективността от обучението и др. Проведоха се и серия от тренинги за работа с обучителни материали.

Цел на обучението бе повишаване професионалните компетенции на пробационните служители. Едновременно с това се проведоха и индивидуални супервизии с обучаемите.

Съгласно дейностите по проекта обучените служители ще станат обучители на своите колеги от системата, като ще съобразят спецификите но обучението с особеностите на професията. Те ще работят по предварително разработените от експерти и специалисти програми за обучение на пробационни служители.

На обучението присъстваха двама експерти по оценка на ефективността с цел получаване на обратна връзка от обучаемите относно разработените учебни програми.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.


Семинар със заинтересованите страни по проект за обучение на пробационни служители
snimka 179І29.02.2016Семинар със заинтересовани страни се проведе в рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ в края на месец февруари. В него взеха участие представители на ГДИН и нейните териториални структури от Хасково, Стара Загора и Бургас.

По време на събитието бяха представени постигнатите до момента резултати по проекта: проведените 10 фокус групи, 215 анонимни анкетни карти на пробационни служители, 40 интервюта с лица на ръководни постове в системата, изготвените доклади от прегледа на програмите за обучение на пробационни служители, които се използват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и програми за обучение по различни проекти, реализирани в процеса на изграждане на пробацията у нас. Беше представен и докладът от прегледа на университетските програми, които са насочени към подготовка на специалисти в пробационната сфера.

Голямо внимание се обърна на разработените учебни програми по трите обучения, които са предвидени: обучение на обучители, обучение на пробационни служители за повишаване на професионалните компетенции и продължаващо обучение на пробационни служители.

На участниците бе предоставена възможност за включване в дискусионната част на семинара. Всички изказаха положително мнение за свършената работа и коментираха изводите, до които са достигнали експертите по проекта.


Концепция разработва обучения за пробационните служители
P1030874 15.02.2016В рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ беше реализирано проучване и оценка на нуждите на пробационните служители от обучение, както и анализ на действащите обучителни програми в системата на ГД „Изпълнение на наказанията“, сектор „Пробация“. Проучването се направи чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители в пробационните служби, както и анализ на действащите обучителни програми и налични магистърски програми, които подготвят специалисти за работа в пробационната сфера, предлагани от различни университети в България. На базата на получените резултати се направиха следните изводи:
На първо място, необходимостта от актуализиране на програмата за първоначално обучение с теми, които са актуални за работата на пробационните служители. На второ - създаване на цялостна и последователна система за перманентно обучение, обвързана със спецификите на дейността и с потребностите на служителите, включваща теми и примери от реалността, а също и споделяне на чуждестранен опит.
На базата на направените изводи се налага необходимостта от разработване и апробиране на цялостна програма за обучение, която да отговаря на нуждите на пробационните служители с оглед повишаване на тяхната ефективност.
Основна цел на учебната програма е да осигури системен, комплексен и ефективен подход към обучението, който да подпомогне служителите в усвояването на знания и умения, необходими за успешно изпълнение на професионалните им задължения в съответствие с изразените от тях потребности и в унисон с добрите европейски практики.
Структурата на комплексната програма включва 3 отделни обучения: Обучение на обучители които впоследствие да реализират обученията на пробационните служители; Обучение за повишаване на професионалните компетентности на пробационните служители; Продължаващо обучение на пробационните служители.
Целева група на обученията са служители с над 5 години трудов стаж в системата на пробацията, преминали начално обучение и обучение за повишаване на професионалните компетенции. Методиката на обучението включва разнообразни методи, съобразени с потребностите им и с добрите практики в обучението на възрастни учащи: презентаци, решаване на казуси, дискусии, мозъчна атака, ролеви игри, дебати, беседи и др.


Ще обучават пробационни служители от цялата страна
В рамките на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” е заложено създаването на учебни програми за повишаване квалификацията на пробационните служители. За тази цел бяха извършени поредица от проучвателни и експертни дейности като на първо място се направи оценка на нуждите от обучение. Първият доклад обобщи резултатите от 10-те проведени фокус групи. Последва проучване с 215 анкетни карти, проведени по електронен път сред служителите от цялата страна, както и доклади от 27 интервюта с началници на Областни служби „Изпълнение на наказанията” и 13 интервюта с лица на ръководни постове в системата.
Разработиха се доклади с изводи и препоръки относно действащите програми за обучение на пробационни служители в ГДИН. На база на получените резултати бяха направени два основни извода. Първият е свързан с необходимостта от подобряване на първоначалното обучение, което се провежда при назначаването им на работа. Другият много важен извод е, че трябва да се създаде цялостна система за перманентно обучение, която да включва спецификите на дейността и потребностите на служителите, като по този начин тя да съдейства за подобряване ефективността на дейността им.
Въз основа на обобщените доклади беше разработена концепция на учебните програми за начално и продължаващо обучение на пробационните служители в съответствие с европейските стандарти. Ще бъдат разработени 3 учебни програми: Учебна програма за обучение на обучители за повишаване на професионалните компетенции и продължаващо обучение, Учебна програма за повишаване на професионалните компетенции и Учебна програма за продължаващо обучение на пробационните служители.
Обученията ще стартират в началото на следващата година.
Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Препоръки за подобряване съдържанието на учебните програми
Анализите в рамките на проекта позволяват да се направят няколко извода по отношение на системата и програмите за обучение на пробационни служители у нас.
Пробационните служители като цяло получават нужните теоретични знания и практически умения за упражняване на професията; Обучението се извършва от висококвалифицирани кадри; Магистърски програми осигуряват широкопрофилна подготовка на специалисти, които могат да работят в превантивната и корекционна сфера за деца и възрастни.
Направени са следните препоръки към екипа по разработване на обучителната програма за пробационни служители.
Да се въведе използването на индивидуални обучителни пътеки.
Нивото на квалификация трябва да бъде развито както по отношение на служителите, така и на управленския персонал
В предоставяните обучителни програми като цяло отсъства целенасочена подготовка за работа с лица с психични отклонения и умствена изостаналост, лица от различни малцинствени групи.
Необходимо е обучение за разпознаване на различни психични проблеми у клиентите, за справяне с кризисни ситуации при психично болни клиенти, за ефективно ангажиране и постигане на промяна с тях.
Разширяване обхватът на обучението за работа със зависими правонарушители – (алкохол, наркотични вещества) и произтичащите от тях проблеми за клиентите и тяхната реинтеграция.
В дългосрочен план е необходимо да се създаде поне една магистърска програма, която да бъде изцяло ориентирана към специалисти в пробационната сфера, съгласувана с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.
Въвеждане на е-обучението - гъвкаво, сигурно, винаги на разположение, лесно за актуализиране, съдържа повече стилове и видове информация, удобни най-вече за новото поколение. Препоръчително е използването на електронно обучение в комбинация с традиционното.
За осигуряване на качествено обучение са необходими: последващи обучения за осигуряване на по-добър ефект на целия учебен процес; методи за проверка доколко обучаемите служители използват компетенциите, придобити в процеса на обучението; резултатите от обучението следва да се измерват посредством оценяване на знанията и уменията преди и след съответното обучение; личната преценка на преките ръководители е важна при оценяване на ефекта от обученията.
Обучението на управленския и административния персонал е важно за подобряването на работния климат.


Аналитичен доклад от всички проучвания
След серия от проведени проучвания в Областните пробационни служби на територията на страната – фокус групи, дълбочинни интервюта и анонимни анкетни карти, получената информация бе обобщена и анализирана в доклад.
Система за обучение на пробационните служители съществува, въпреки незадоволителните материални и финансови ресурси за нейното развитие. Освен обучения, пряко свързани с дейността на пробационните служители обаче, е необходимо да се организират и текущи курсове за повишаване на квалификацията, които не са пряко свързани с дейността им, но пък повишават тяхната организационна култура и ги мотивират да работят с отделните правонарушители.
Според голяма част от интервюираните, работата в Пробационните служби, би следвало да да се реализира в екип. Също така и да бъде насочена към работа с определен тип осъдени на пробация, например: „шофиращи след употреба на алкохол и без свидетелство за правонарушение”; „извършители на кражби” и „извършители на престъпления, свързани с агресия”.
Интервюираните ръководители в пробационната система смятат, че е добре да се въведат стандарти за работа с осъдени и осигуряване на Пробационните служби с достатъчен брой служители, които да работят по индивидуален случай.
Интервюираните рядко са участвали или досега не са имали възможност да участват в международни обучения и семинари, но биха искали да се запознаят отблизо със съществуващите успешни пробационни модели в Европа.
Участниците смятат, че имат много добри и отлични теоретични знания и практични умения, но е необходимо да продължават да се развиват и при възможност да се включат в допълнителни обучения. Изведени са следните теми за допълнително обучение: Управление на екипа в условията на финансов дефицит и стеснени правомощия; Ограничения в свободното предвижване чрез електронно наблюдение: работа с високорискови правонарушители; Подходи и техники за повишаване мотивацията за работа на служителите. Оранизационно поведение и супервизия. Управление на човешкия ресурс; Теми, свързани с работата с наркозависими, алкохолно зависими; Теми, свързани с работа в кризисни ситуации (като професионалисти и личности) и много други.
До голяма степен резултатите от интервютата с представители на ръководния персонал кореспондират с тези от анкетите сред служителите. Резултатите от проведената анонимна анкета дава основание да се направи извода, че на национално равнище липсва система за перманентно обучение на работещите в пробационните служби в страната, което не удовлетворява като цяло техните потребности от поддържане на добри професионални стандарти на работа. Акцентирано е на потребността на пробационните служители в страната от комуникация и обмяна на опит помежду им, с оглед уеднаквяване на подходи за работа и справяне по конкретни казуси от практиката.
Като цяло дискусиите във фокус групите са конструктивни. От тях могат да се направят следните заключения: Първоначалното обучение на пробационните служители, задължително по закон и реализирано в обучителния център в Плевен е полезно, но недостатъчно. Значителна част от пробационните служители, участвали във фокус групите, са преминали различни допълнителни квалификационни курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация, но прави впечатление, че те са по-скоро плод на лична инициатива, а не на целенасочена и системна политика от страна на ГДИН.
Като генерално оформящ се извод може да се открои нуждата от задълбочено обучение и разбиране на европейските практики за правораздаване и пробационна дейност. Ясно се очертава нуждата от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на пробационните служители, която да се характеризира с регулярност, добра тематична структурираност и адекватност на техните нужди и потребности.
Изследваните лица, в основната си част считат, че обучителите би следвало да са професионалисти с опит в пробационната сфера, за предпочитане психолози, криминолози, терапевти.


Резултатите от проведени полуструктурирани интервюта в пробационните служби
В рамките на проект Европейски стандарти в обучението по пробация“ се проведе проучване в пробационните служби на страната чрез серия от полуструктурирани интервюта с лица на ръководни позиции. Основната цел на дейността бе да се проучи съществуваща система за подготовка на човешкия персонал.
Интервюта се проведоха с 27-те началници на пробационни служби и още 13 лица на ръководни позиции в системата. В резултат на изследването бе изготвен доклад, който обобщи резултатите и направи някои основни изводи.
Ръководителите в пробационната система са удоволетворени от своята дейност, с която подкрепят и мотивират правонарушителите да променят себе си, да променят отношението си към света и да не извършват повече противообществени прояви. Те са наясно, че са част от една нестандартна професия, че могат да работят с високообразовани специалисти, да се развиват непрекъснато и да бъдат иновативни, за да постигнат най-добрите резултати.
Според голяма част от интервюираните, налице е добра комуникация с другите институции в общността, но смятат, че е необходимо да се подобри механизъмът на работа с Бюрата по труда. За целта е нужно да се изработи координационен механизъм, за да може осъдените на пробационна мярка да се включват с предимство в организираните от Бюрото по труда курсове за професионална квалификация. Необходимо е да се помисли и за специален режим на работа с осъдените на пробация или изтърпелите наказание лишаване от свобода.
Като цяло интервюираните ръководители в пробационната система смятат, че тяхната професионална подготовка е достатъчна, за да изпълняват служебните си ангажименти. Съществува система за обучение на служителите от пробационните служби в страната, но те само биха спечелили, ако се осъществяват и допълнителни обучения от външни за системата организации. В обученията е добре да се включат всички пробационни служители. Би следвало те да имат преди всичко практическа насоченост, като почти всички изследвани лица посочват, че е добре да има много казуси за решаване, ролеви игри, тренингови форми. Немалка част от интервюираните смятат, че обучението трябва да включва и теоретична, и практическа част, като се даде приоритет на практиката, с конкретни казуси. Добре би било в тези обучения да се обърне специално внимание на индивидуалната работа с клиентите, както и да се даде малко повече информация за организирането и провеждането на групова работа с клиентите.
Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Приключиха Фокус групите за пробационни служители
Приключи провеждането на 10-те фокус групи в рамките на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”. Дейността се проведе по специално създадена за целта методика. Целта й е проучване нуждите на пробационните служители в страната от обучения.
Фокус групите се проведоха в градове, по 5 в Северна и Южна България, в които се намират Областните пробационни служби, като във всяка от тях участваха по 12 служители.
Последващият доклад-анализ от проучването направи няколко основни извода. Първоначалното обучение на пробационните служители, задължително по закон и реализирано в обучителния център в Плевен, е полезно, но недостатъчно за работещите в пенитенциарната система. Като основен проблем се посочва ненавременното му провеждане или провеждане със закъснение след назначаването на пробационния служител на работа. Това създава предпоставки за затруднена ориентация и адаптация на служителите в организацията, особено в критичния първоначален период.
Значителна част от пробационните служители, участвали във фокус групите, са преминали различни допълнителни квалификационни курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация, но те са по-скоро плод на лична инициатива, а не на целенасочена и системна политика от страна на самата ГДИН. Обученията, пряко свързани с естеството на пробационната дейност или с особеностите на контигента, са по-скоро рядкост, като преобладават обучения, насочени към чужд език и компютърна грамотност.
Като генерално оформящ се извод може да се открои нуждата от задълбочено обучение и разбиране на европейските практики за правораздаване и пробационна дейност. Значителна част от служителите споделят, че нямат допир с чуждестранния опит в тази сфера.
Ясно се очертава нуждата от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на пробационните служители, която да се характеризира с регулярност, добра тематична структурираност и адекватност на техните нужди и потребности.
Относно първоначалното и продължаващо професионално обучение участниците във фокус групите посочват необходимостта от застъпване и на теми, свързани с работата със зависими лица, работата с лица, носители на радикализъм, работа с лица с психични отклонения и с умствена изостаналост. Посочва се необходимостта от подготовка в сферата на организацията и провеждането на индивидуална и групова работа с предсрочно освободени лица, обучения за социални умения и психология на престъпното поведение.
Очертават се два основни извода. На първо място необходимостта от подобряване на ефективността на първоначалното обучение, провеждано на пробационните служители след тяхното назначаване на служба. На второ - създаване на цялостна и последователна система за перманентно обучение, обвързана със спецификите на дейността и с потребностите на служителите.
Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.
 
Резултати от анонимна анкета сред пробационни служители
Във връзка с реализацията на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”, насочен към подобряване знанията и умения на пробационните служителите в България, съобразно най-добрите европейски стандарти, в периода юни-август беше проведена анонимна анкета сред 215 служители от Областните пробационни служби в страната. От анкетираните 55% са мъже, 45% - жени, от които 82% с висше образование, а средната им възраст е 41 години. Анкетната карта включва общо 13 въпроса. Анализът стигна до следните по-важни изводи.
На национално равнище липсва система за перманентно обучение на работещите в пробационните служби в страната, което не удовлетворява като цяло техните потребности от поддържане на добри професионални стандарти на работа и висока мотивация при изпълнение на задълженията.
Независимо, че базовото им образование и допълнителна квалификация са на високо равнище, същите са съотносими често към много разнопосочни професионални сфери от тази на работата с правонарушители.
Особено характерна е потребността на пробационните служители от комуникация и обмяна на опит помежду им, с оглед уеднаквяване на подходи за работа и справяне по конкретни казуси от практиката.
В този смисъл безспорна е нуждата от разработване на система за текущо обучение на служителите от пробационните служби в страната, най-вече в строго професионалната сфера на работа с правонарушители със специфични проблеми - зависимости, психични разстройства, неграмотни и такива от малцинствени групи, както и запознаване с практически работещи индивидуални и групови програми с осъдени - умения за общуване и стимулиране на промяна в поведението.
Препоръчителни форми и методи в рамките на системата за обучение на пробационни служители е груповата, тренингова работа с участие на специалисти от различни райони и служби в страната, с практическа насоченост и под формата на работа в малки групи и решаване на практически казуси.


Проучване на обучителните модели в рамките на СЕП
Сравнителен анализ на действащите програми за обучение на пробационни служители в България с европейските практики бе направен от експерти на Фонд ИГА с цел да се идентифицират основните различия и несъответствия в съществуващите обучителни програми с тези в развитите европейски страни.
Системата за обучение на пробационните служители в България е двукомпонентна: на първо място е изискването за определено образование за пробационните инспектори, а на второ - задължителното обучение при постъпване на работа в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Тъй като последното е основно и задължително обучение, неговото съдържание бе също предмет на сравнение с изведените от другите европейски страни основни „клъстери” от компетенции.
По своето съдържание обучението на пробационни служители у нас до голяма степен кореспондира с това на развитите европейски страни. Въпреки това се открояват някои основни елементи, които са дефицитни: обучение за разпознаване на различни психични проблеми у клиентите, за справяне с кризисни ситуации при психично болни клиенти, за ефективно ангажиране и постигане на промяна с тях; по-голям обхват на обучението за работа със зависими правонарушители и произтичащите от тях проблеми за клиентите и тяхната реинтеграция; обучение, фокусирано върху самите пробационни служители - справяне със стреса на работното място, подобряване на психологическата устойчивост, превенция на професионалното прегаряне.
Проучването се реализира в рамките на проект Европейски стандарти в обучението по пробация“. Анализът е насочен към осъществяване на една от специфичните цели на проекта - проучване на съществуваща система за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби на страната.


Фокус групи оценяват нуждите от обучение на пробационните служители
Започна провеждането на Фокус групите в рамките на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”. Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ и се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА.
Фокус групите ще се проведат в 10 областни града - по 5 в Северна и Южна България, като във всяка от тях ще вземат участие по 12 пробационни служители. За провеждането им са подготвени специална методика и въпросници. Целта е да се направи оценка на нуждите от обучение на пробационните служители, като съответните теми ще залегнат в обучителните програми.
Вече се проведоха Фокус групи в Областните служби за изпълнение на наказанията в Пазарджик, Пловдив, Варна и Сливен. Предстоят в Бургас, Русе, Ловеч, Плевен, София, а последната ще бъде на 17 август във Велико Търново.
Основна цел на проекта е да се подобрят практическите умения и знания на пробационните служителите в България съобразно най-добрите европейски стандарти.


Стартира проект за обучение на пробационни служители
На 29 май в Пресклуба на БТА - Пазарджик се състоя встъпителна конференция по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”. Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Участие в конференцията взеха Митко Димитров - зам.-главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието и Даниела Йорданова - началник сектор „Пробация” , доц. д-р Божидара Кривирадева от СУ „Св.Климент Охридски”, представители на регионални институции, медии и екипът на проекта.
Основната му цел е да подобри практическите умения и знания на пробационните служителите в България, съобразно най-добрите европейски стандарти. Ще бъдат идентифицирани конкретните нужди от обучение посредством детайлно проучване на потребностите.
Проектът предлага цялостен подход към ревизирането и подобряването на механизмите и програмите за обучение на пробационни служители в страната. Повишаването на капацитета им ще подобри значително уменията за ефективна работа с осъдените на пробация лица: адекватно оценяване на потребностите и рисковете при тази група, управлението на случаи и положителния ефект от предвидените в присъдите мерки за рехабилитация и интеграция.