Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, Договор № 93-00-201/02.04.2015 г.,
се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”


Източник на финансиране : Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Период : 2.04.2015 - 30.04.2016 г.

Водеща организация : Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Партньор : Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кратко съдържание:

Основната цел на проекта е да подобри практическите умения и знания на пробационните служителите в България съобразно най-добрите европейски стандарти. Проектът поставя и няколко специфични цели:

-         Да се проучи съществуващата система за подготовка на човешкия персонал в пробационните служби на страната;

-         Да се създаде модел за обучение на пробационни служители, отговарящ на най-добрите европейски стандарти;

-         Да се повиши, посредством серия от обучения, капацитетът на пробационните служители в страната.

 

Целева група на проекта са служителите в пробационните служби.

Дейности :

Дейност 1: Оценка на нуждите от обучение на пробационните служители;

Дейност 2: Преглед и оценка на действащите програми за обучение на пробационни служители в ГД ”Изпълнение на наказанията»;

Дейност 3: Разработване на учебни програми за начално и продължаващо обучение на пробационните служители в съответствие с европейските стандарти;

Дейност 4: Обучение на обучители за прилагане на програмите;

Дейност 5: Пилотиране на програмите за начално и продължаващо обучение;

Дейност 6:Оценка на ефективността на прилаганите програми и супервизия на обучителите;

Дейност 7: План за информиране и публичност на проекта.

 

Проектът ще завърши с финална конференция, на която ще бъде представен основният продукт по проекта – „Актуализирани и разработени учебни програми за първоначално и продължаващо обучение по пробация в съответствие с европейските стандарти”.