Източник на финансиране : Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространтсво2009-2014 г.
Период : 1.11.2014 - 30.04.2016 г.
Водеща организация : Фонд за превенция на престъпността - ИГА
Кратко съдържание:
Основна цел на проекта е да се насърчи включването на НПО в процесите по формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, имащи отношение към функционирането на пробационната система. Проектът цели също повишаване активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции, в частност Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, и създаване на възможност за възобновяването на един съществуващ модел за наблюдение върху пробационната система в страната.
Проектът е насочен към европейските измерения в развитието на системата на пробацията.
 
Дейности :
Дейност 1 : Създаване и функциониране на работна група по проекта;
Дейност 2 : Разработване на общ дизайн на мониторинга;
Дейност 3 : Провеждане на мониторинг и изготвяне на доклад;
Дейноат 4 : Информационни дни за популяризиране на резултатите от мониторинга;
Дейност 5 : Организиране и провеждане на конференция с международно участие за популяризиране на мониторинга;
Дейност 6 : Информация и публичност по проекта.
 
Линк към сайта на Оператора на програмата : www.ngogrants.bg
За проекта