Проект „Въвеждане на система
за измерване на рецидивизма в България
чрез активно гражданско участие“

Договор № BG05SFOP001-2.025-0178-C01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
www.eufunds.bg