За нас

Визитка

ИГА

Мисия

ИГА е независима организация, която работи за развиване на личността, човешките взаимоотношения и общности чрез иновативни и добри практики за постигане на системна промяна.

Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел.

Стратегически цели:

1. Интеграция на хора в нужда чрез повишаване на достъпа и качеството на социални и образователни услуги.

2. Работа за постигане на системни промени в областите  правосъдие, ранно детско развитие, образование и социална интеграция.

3. Укрепване на ИГА като стабилна, видима, организирана и ефективна организация.

 

Награди:

 • Международна награда “Пробация 2004” в категорията «Организация Пионер», връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ана през 2004 г. в Лондон;
 • Първа награда в областта на свободата на информацията в конкурс, на «Програма Достъп до информация» – 2004 г.;
 • Награда от Столична община „за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община“ – 2007 г.;
 • Годишна международна „Награда за европейска превенция на престъпността 2010” на Европейската мрежа за превенция на престъпността” (EUCPN) за изграждане на първия специализиран център за социална рехабилитация и интеграция на деца с асоциално поведение в Пловдив  – 2010 г.;
 • Голямата награда за 2016 г. на Национален алианс за социална отговорност – представител за България на EASPD – „за цялостен принос в социалното развитие на България”, в категорията „Неправителствени организации“.
 • Награда на Националният алианс за социална отговорност (НАСО) „За цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България”

Организацията е изградила устойчив модел за партньорство с регионални и държавни  институции, изграждан повече от 20 години чрез различни проекти и инициативи.

По-важни успехи на  организацията от нейното създаване досега:

Пробация

 • Проведени две обучителни визити във Великобритания и една международна конференция в България за популяризиране на пробацията;
 • Създаден първият Пробационен център в страната; Обучени първите 20 пробационни специалисти;
 • Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България;
 • Проведени информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 участници (съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна власт и и НПО);
 • Представени два независими доклада от мониторинг на законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в България;
 • Направено проучване и изготвена препоръка за възможностите за гражданско участие в пробационните процеси; Разработен механизъм за провеждане на граждански мониторинг на пробацията; проведен мониторинг и изготвена препоръка.

Работа с правонарушители

 • Разработен и внедрен модел  за   предоставяне   социални   услуги  на правонарушители в няколко региона на страната;
 • Открит Център за социални услуги в Пазарджик (2005 г.);
 • Адаптиран за българските условия структуриран инструмент за оценка на риска и нуждите при непълнолетни правонарушители на базата на британския АССЕТ;
 • Разкрита специализация “Оценка и управление на случаи” в ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • Проведено криминологично изследване на сексуалните правонарушители у нас в затворите на страната;
 • Пилотирана първата програма за работа със сексуални правонарушители в 4 затвора на страната;
 • Разработен модел на социална услуга за лица, освободени от затворите. Изготвена методика на услугата и пилотиране с 200 потребители;
 • Подготвени специализирани кадри от институции и неправителствени организации за разпознаване и овладяване на девиации  на поведението, превенцията и ресоциализацията – около 200 души;
 • Открит първият в страната Център за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители – делегирана държавна дейност;
 • Разработен модел за оценка на риска при сексуални правонарушители и програми за третиране на тази целева група;
 • Адаптирани и внедрени Кръгове за работа с извършители на сексуални престъпления;
 • Програма за обучаване в умения за оказване на първа долекарска помощ.

Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата на наркотични вещества

 • Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в страната Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в Пазарджик;
 • Реализирана Регионална програма за превенция разпространението на наркотици с участието на повече от 2000 деца от Област Пазарджик;
 • Внедрени три компонента на Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”:
 • сред лицата, употребяващи инжекционно наркотици;
 • сред проституиращи жени и мъже;
 • сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)
 • Внедрени два компонента на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”: сред инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; сред лица от ромската общност;
 • Внедрен Компонент на Програма ”Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” сред младежи в риск.

Антикорупция

 • Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: информационни дни, мониторинги, обучителни семинари, кръгли   маси, пресконференции;
 • Реализиран проект за институционализирането на 13 обществени посредници в цялата страна;
 • Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията;
 • Реализиран мониторинг на местни институции по модела на Асоциация „Прозрачност без граници”.

Превенция на престъпността

 • Изработена първата за страната Стратегия за превенция на престъпността в Община Пловдив;
 • Участие в работната група по изготвяне на Национална Стратегия за превенция на престъпността.

 Образование

 • Интегрирани в образователната система 120 деца от София и Пазарджик;
 • Подобрено социалното включване на 200 ученици от ромската общност в общините Лесичово и Брацигово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение;
 • Пилотиране на Системен интеграционен модел.

Домашно насилие

 • Реализирани 9 проекта срещу домашното насилие;
 • Оказана професионална помощ и подкрепа на 280 лица, пострадали от домашно насилие;
 • 50 извършители на домашно насилие, преминали през Оценка на риска от извършване на повторно насилие и Рехабилитационни програми;
 • Проведени 5 обучения с представители на институции, работещи по проблема;
 • Създадени и реализирани 4 Програми за работа с жертви на домашно насилие.