Парад на творческите постижения

Парад на резултатите по проект „Алтернативи” се проведе през този месец в Пазарджик,  Брацигово и с. Калугерово, община Лесичово.

Проектът се реализира в област Пазарджик в период от около две години от Фонд ИГА и обхвана целева група от 30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на региона.

Една от целите на проекта бе да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на децата и младежите.

В рамките на един от модулите на програмата част от децата се включиха в изучаването на българските народни танци, а други участваха в клуб по фотография и се запознаха с тънкостите на фотографското изкуство. Те имаха възможност да изпробват своите нови умения и в планината, където направиха най-добрите си снимки, част от финалната изложба по проекта.

За представяне на резултатите бяха организирани заключителни концерти в три населени места на област Пазарджик. Във фоайетата пред концертните зали беше подредена фотографска изложба с най-доброто, представящо фотографските умения на децата, която предизвика голям интерес сред зрителите и гордост сред участниците.

На сцената децата показаха невероятни танцови умения и на моменти взривяваха залата с ръкопляскания.

Парадът на придобитите умения от малките танцьори и фотографи донесе неподправена радост и истинско удовлетворение както на децата, така и на зрителите – представители на институциите, граждани, родители, възпитатели и учители.

Проект «Алтернативи», Договор № BG05M9OP001-2.009-0048-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.