Печатни издания популяризират проект

Плакат, дипляна и флаер са информационните печатни издания, които екипът на Фонд ИГА, ангажиран по проект „Център за превенция на домашно насилие“ подготви и отпечати през миналия месец. В тях са представени проектът – неговите цели, дейности и задачи, както и възможностите, които предоставя на целевите групи. Налична е и информация за същността на домашното насилие и неговите проявления.
Изданията се разпространяват сред институциите, ангажирани с проблема.
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.