Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, обработвани от Фондация „Фонд ИГА”

 

 1. Общи положения

            1.1 Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, накратко ОРЗД или Регламента), Законът за защита на личните данни от 01.01.2002 г. (променен на 26.02.2019 г. в съответствие с Регламент (EC)2016/679) (ЗЗЛД) и приложимите подзаконови нормативни актове.

            1.2 Целта на тези вътрешни правила е да се осигури защита на личните данни в осъществяваните от Фонд ИГА дейности.

            Фонд ИГА е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Офисът на фондацията е на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 8. Данни за контакт: office@iga-bg.org.

 1. Какви лични данни събираме и съхраняваме

            2.1 Лични данни, събирани, обработвани и съхранявани във връзка с изпълнение целите и дейността на Фондацията:

– имена, ЕГН, адрес по местоживеене, телефонен номер, номер и дата на издаване на лична карта, електронна поща, институция, в която работи лицето и друга информация необходима за конкретната дейност.

 1. Цели и основания за обработването на лични данни

            Личните данни се събират със законови цели или за целите на изпълнение на дейностите на организацията, които са предвидени в учредителните документи или в рамките на изпълнение на различни проекти, или инициативи, по които работи организацията.

Основанията за обработването на лични данни са:

 1. Съгласие от страна на лицето;
 2. Изпълнение на конкретен договор между лицето и Фондацията;
 3. Изпълнение и отчитане на проектни дейности;
 4. Законово задължение за обработка на данните;
 5. Легитимен интерес, който не противоречи на законните права и интереси на лицето.
 1. Продължителност на обработка и съхранение на личните данни
 1. Обработването и съхранението на личните данни е ограничено за времето, необходимо за изпълнение на целите, предвидени в закон, договор с лицето или договор с донор, или трета страна.
 2. Времето за заличаване на личните данни, след изтичане на срока на целите, заради които са събрани, се осъществява според конкретни изисквания на законодателството, наредби и правилници.
 1. Вашите права относно личните Ви данни

            Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Фонд ИГА на личните Ви данни:

 1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от Фонд ИГА информация за съхраняваните за Вас лични данни, както и за техния произход и целта на съхранението.
 2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Фонд ИГА обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
 3. Право на коригиране – право да поискате Фонд ИГА своевременно да коригира и/или допълни съхранявани неточни Ваши лични данни.
 4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате Фонд ИГА да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Регламента.
 5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Фонд ИГА ограничаване обработването на личните Ви данни.
 6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Фонд ИГА и които се отнасят до Вас, в популярен формат (хартия, електронен носител), както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
 7. Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни.

 

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, може да получите след подаване на електронно заявление на електронния адрес на Фонд ИГА.

Данни за контакт с надзорен орган: Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.