Проект „Въвеждане на система за измерване на рецидивизма в България чрез активно гражданско участие“

Проект „Въвеждане на система за измерване на рецидивизма в България чрез активно гражданско участие“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0178-C01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg

  Резюме

 Период на изпълнение: 09.09.2022 – 31.12.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“

Общо финансиране на проекта – 59 410,26 лв.:

ЕСФ – 50 498,75 лв.; Национално финансиране: 8 911,51 лв.

Обща цел: Основната цел на проектното предложение е чрез активно гражданско участие да се стартира процеса по внедряване на система за измерване на рецидивизма в наказателно- изпълнителната система на България и се постигне по-открито и отговорно управление.

Специфични цели:

 1. Да се проучат и анализират добрите практики за измерване на рецидивизма и възможностите за внедряването им в наказателно-изпълнителната система на страната.
 2. Да се изготви концепция за измерване на рецидивизма и на тази база да се изготви препоръка за нейното приложение.
 3. Да се повиши взаимодействието между ГД „Изпълнение на наказанията“ като потенциален ползвател на системата за измерване на рецидивизма и структурите на гражданското общество.
 4. Да се повиши гражданското участие в популяризиране на системата за измерване на рецидивизма чрез информационни дейности на национално и регионално ниво.

Дейности:

 1. Граждански мониторинг чрез проучване и анализ на съществуващите възможности и модели за измерване на рецидивизма в наказателно-изпълнителните системи в България и Eвропа.
 2. Разработване на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството за въвеждане на система за измерване на рецидивизма.
 3. Застъпничество и популяризиране на инициативата за измерване на рецидивизма и отправяне на препоръките

Очаквани резултати:

 1. Две проучвания и един сравнителен анализ, насочени да създадат необходимите доказателства за въвеждане на система за измерване на рецидивизма в България.
 2. Разработена Концепция за създаване на система за измерване на рецидивизма в България и обобщена в две конкретни препоръки: за необходимите промени в съответните нормативни актове и за структурата, съдържанието и методическото обезпечаване за функционирането на система за измерване на рецидивизма;
 3. Реализирана застъпническа информационна кампания за приемане на препоръките.
 4. Информационни дейности за повишаване на гражданското участие и популяризиране модела за измерване на рецидивизма.

 

Линк към сайта на проекта


 

НОВИНИ