Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция – Етап ІІ”

TSA-logo-ENG-300x132

 

Място на изпълнение: Област Пазарджик

Период на изпълнение: юли 2019 – януари 2020 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Размер на предоставения грант: 19 390.00 лева

 

Цели на проекта:

  1. Да се повиши гражданска и институционална (местна власт, РЗИ, училища, ДГ, болници, ОПЛ, социални и здравни услуги) информираност и осведоменост за бариерите пред достъпа до здравни услуги за уязвими общности в област Пазарджик.
  2. Да се постигне съгласие и ангажимент на местната власт и заинтересовани страни за прилагане на мерки и програми за здравна превенция и профилактика на уязвими групи от ромски произход – деца в ранна възраст до 3 г. и бременни жени.

 

Дейности:

Дейност 1. Сформиране на гражданска инициативна група за изпълнение на застъпническата кампания и подобряване на здравните услуги в целевите общини в област Пазарджик.

Дейност 2. Изработване и изпращане на писмо до кметовете на общините и председателите на общинските съвети в целевите населени места.

Дейност 3. Изработване и разпространение на информационни и застъпнически материали за ранното детско развитие и важността на качествената здравна грижа.

Дейност 4. Организиране и провеждане на обществен форум „Грам превенция – равно на килограм интервенция”.

Дейност 5. Публични срещи-беседи в ромските общности.

Дейност 6. Срещи с ключовите партньори и заинтересовани страни:

Поддейност 6.1. Срещи лице в лице с кметовете (зам.-кметовете) на 8 целеви населени места.

Поддейност 6.2. Срещи с експерти от РЗИ, Закрила на детето, педиатри, гинеколози, лекари и представители на болнични заведения и образователни институции.

Дейност 7. Пилотна програма за профилактични прегледи в кварталите с най-крайна бедност – „Токайто” в Пазарджик и „Пирин” в Пещера.

Дейност 8. Изслушване на сесии на четирите общински съвети по темата за бариерите пред достъпа до здравни услуги за уязвими общности.

Дейност 9. Публичност. Привличане и работа с медиите.


Подкрепата за проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция – Етап II“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фонд за превенция на престъпността ИГА и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.

 

НОВИНИ

 

Обществен форум „Грам превенция е равно на килограм интервенция”

Ob forumОбществен форум, в рамките на проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция”, се проведе днес в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър» – Пазарджик

Проектът цели да изследва бариерите за достъп до здравни услуги на уязвими групи от ромски произход – деца от 0 до 3 години и бременни жени – и да търси възможности за подобряване на съществуващата ситуация.

Форумът фокусира общественото внимание върху значението на здравните услуги за уязвими групи с цел да създаде благоприятна обществена среда за взаимодействие и координация при формулиране на бъдещите политики и програми.

В събитието участваха представители на местната власт, експерти от образователни, здравни и социални институции, НПО и здравни медиатори.

Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция“ се финансира от Тръста за социална алтернатива.