Проект „Нова посока“

 Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик

 Източник на финансиране: Министерство на правосъдието

 Период на изпълнение: 14.07 – 14.11. 2023 г.

 Цели на проекта:

Краткосрочни цели:

  1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени услуги по социално, психологическо и юридическо консултиране.
  2. Осигуряване на възможност жени и момичета, жертви на насилие и трафик, да постигнат пълна независимост и самостоятелност чрез провеждане на три програми за придобиване на съвременни знания и умения и възстановяване от травмата.
  3. Осигуряване на оценка на риска и програма за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидива.
  4. Повишаване на информираносттта по проблема „домашно насилие“ сред младите хора чрез разработване и провеждане на програма за превенция в училище за лица от 9-ти до 12-ти клас.

Дългосрочна цел:

Намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.

 Дейности:

Дейност 1: Насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие – социални, психологически, юридически консултации, медиации и рехабилитационна работа.

Дейност 2: Нова посока – придобиване на знания и умения за независим живот при момичета и жени, преживели насилие, или в риск от попадане в трафик.

Дейност 3: Консултации и програми с извършители на домашно насилие: Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие. Доклад от Оценките.

Дейност 4: Програма за превенция на домашното насилие за ученици от 9-ти до 12-ти клас.

Дейност 5: Заключителен форум.

Дейност 6: Дейности за публичност


 

НОВИНИ

Програма по дигитален маркетинг за настанени в Кризисния център

Започна изпълнението на една от дейностите по проекта, чиято цел е да осигури възможност млади жени и момичета, жертви на насилие и трафик, да постигнат по-голяма независимост и самостоятелност чрез провеждане на подходящи програми за придобиване на знания и умения, както и възстановяване от травмата.

Конкретната дейност е определила и названието на проекта – „Нова посока“. Целевата й група са момичета и млади жени, настанени в Кризисния център, Пещера, поради преживяно насилие или в риск от попадане в трафик.

Групата ще премине през три дейности, в които участниците ще бъдат подпомогнати да постигнат независимост и самостоятелност в своя бъдещ живот, професионално да се реализират успешно и да се превърнат в пълноправни и отговорни личности. Програмите са: Дигитален маркетинг, Повишаване на финансовата  култура и Групова социално-психологическа програма. Те  ще се провеждат с минимум 7 потребители, в зависимост от броя на настанените в момента.

Заниманията по първата програма, Дигитален маркетинг, вече започнаха. Тя е ориентирана към  по-технически грамотните участници, които прекарват не малка част от времето си в социалните мрежи. Целта е да се промени отношението на момичетата към интернет платформите като място, където те предимно показват и промотират себе си. Вместо това ще ги запознае с рисковете от неразумното интернет поведение и свързаните с него киберпрестъпления, както и с възможностите за по-професионално използване на социалните мрежи с цел получаване на полезна информация и евентуални доходи.

Обучението по дигитален маркетинг включва запознаване със социалните платформи Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok и Twitter, както и техните инструменти и алгоритми за рекламиране на продукти и услуги.

 


Започна изпълнението на нов проект за домашно насилие

Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект за домашно насилие, който ще продължи до средата на ноември и ще се реализира на територията на област Пазарджик. Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят психологически, социални и юридически консултации, както и услуги по насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие. За тях е предвидена и рехабилитационна групова програма. Извършителите на домашно насилие ще преминат през Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие, а екип от психолог и експерт по социални дейности ще предоставя мобилни консултации в рамките на областта.

Част от дейностите по проекта ще се изпълняват в Кризисния център за жени и деца, преживели насилие, Пещера. Целта е постигане на независимост и самостоятелност чрез включване в социално-психологическа рехабилитационна програма за справяне с психологическите травми, курс за повишаване на финансовата култура и усвояване на професионални умения в сферата на дигиталния маркетинг.

В едно от средните училища в областта ще се проведе Програма за превенция на насилието за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Целта е да се повиши тяхната осведоменост за домашното насилие – как да разпознават видовете насилие, как да се предпазват и към кого да се обръщат за помощ.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.