Проект „Нова посока“

 Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик

 Източник на финансиране: Министерство на правосъдието

 Период на изпълнение: 14.07 – 14.11. 2023 г.

 Цели на проекта:

Краткосрочни цели:

  1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени услуги по социално, психологическо и юридическо консултиране.
  2. Осигуряване на възможност жени и момичета, жертви на насилие и трафик, да постигнат пълна независимост и самостоятелност чрез провеждане на три програми за придобиване на съвременни знания и умения и възстановяване от травмата.
  3. Осигуряване на оценка на риска и програма за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидива.
  4. Повишаване на информираносттта по проблема „домашно насилие“ сред младите хора чрез разработване и провеждане на програма за превенция в училище за лица от 9-ти до 12-ти клас.

Дългосрочна цел:

Намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.

 Дейности:

Дейност 1: Насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие – социални, психологически, юридически консултации, медиации и рехабилитационна работа.

Дейност 2: Нова посока – придобиване на знания и умения за независим живот при момичета и жени, преживели насилие, или в риск от попадане в трафик.

Дейност 3: Консултации и програми с извършители на домашно насилие: Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие. Доклад от Оценките.

Дейност 4: Програма за превенция на домашното насилие за ученици от 9-ти до 12-ти клас.

Дейност 5: Заключителен форум.

Дейност 6: Дейности за публичност


НОВИНИ

 

Приключи изпълнението на проект „Нова посока

Заключителна конференция по проект „Нова посока“ се проведе днес в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. Бяха представени резултатите от проекта, работата на експертите с жертвите и извършителите на домашно насилие, проведените програми в Кризисния център, Пещера, както и програмата за ученици от гимназиалния курс.
Участваха представители на институции, които работят по проблема домашно насилие.
Проектът се изпълнява от Фонд ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.

Програма за превенция на домашното насилие за ученици

В СУ „Св. Климент Охридски“, Пещера започна провеждането на Програма за превенция на домашното насилие за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Тя се реализира в рамките на проект „Нова посока“, изпълняван от Фонд ИГА.

В рамките на един месец всеки клас ще премине през три семинарни сесии, които ще включват различни методи за усвояване на нови знания и умения: теоретична част, игри, анкети, видеа, симулации. Темите, които ще бъдат застъпени са видове насилие, разпознаване на индикациите за преживяно насилие, измерения на домашното насилие, кой е предразположен да се превърне в насилник, уязвимост на жертвата, къде можем да потърсим помощ, къде да подадем сигнал, кои са институциите и организациите, които се занимават с проблема и др.

Учениците ще участват и в игри, които ще им помогнат да опознаят личните си граници: кое е позволено и кое не в общуването и взаимодействието с другите. Програмата цели да изгради у младите хора по-голяма сензитивност и критичност към домашното насилие, да ги научи разпознават видовете и измеренията му, как да се предпазват и къде да потърсят помощ.

Заниманията се провеждат от експерт на Кризисния център в Пещера, където се провеждат и част от дейностите по проекта.

Проект „Нова посока“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието.


Извършители на домашно насилие преминават през рехабилитационна програма

От началото на проекта до момента експертите на ИГА са работили с четирима извършители на домашно насилие. Всички те са от мъжки пол и са във възрастовата граница 30 – 54 години.

Двама от тях са извършили домашно насилие спрямо лица, с които живеят на семейни начала, а останалите двама – спрямо родител. И четиримата са преминали през Оценка на риска от извършване на повторно насилие и Когнитивно-поведенческа програма. Участието им в Програмата е свързано с осъзнаване на личностните проблеми и формиране на умения за контрол на гнева и агресията.

Впоследствие са установени и основните причини за извършване на насилието. Преобладаващи се оказват травми по време на детството в първичното семейство, а липсата на подкрепа за справяне с преживените травми е допринесло за оформяне на личност с поведенчески проблеми, водещи до агресия и контрапренос на преживяното.

Целта на участието им в Програмата е корекция на поведението, която е насочена към недопускане на последващи актове на насилие.


Програма по дигитален маркетинг за настанени в Кризисния център

Започна изпълнението на една от дейностите по проекта, чиято цел е да осигури възможност млади жени и момичета, жертви на насилие и трафик, да постигнат по-голяма независимост и самостоятелност чрез провеждане на подходящи програми за придобиване на знания и умения, както и възстановяване от травмата.

Конкретната дейност е определила и названието на проекта – „Нова посока“. Целевата й група са момичета и млади жени, настанени в Кризисния център, Пещера, поради преживяно насилие или в риск от попадане в трафик.

Групата ще премине през три дейности, в които участниците ще бъдат подпомогнати да постигнат независимост и самостоятелност в своя бъдещ живот, професионално да се реализират успешно и да се превърнат в пълноправни и отговорни личности. Програмите са: Дигитален маркетинг, Повишаване на финансовата  култура и Групова социално-психологическа програма. Те  ще се провеждат с минимум 7 потребители, в зависимост от броя на настанените в момента.

Заниманията по първата програма, Дигитален маркетинг, вече започнаха. Тя е ориентирана към  по-технически грамотните участници, които прекарват не малка част от времето си в социалните мрежи. Целта е да се промени отношението на момичетата към интернет платформите като място, където те предимно показват и промотират себе си. Вместо това ще ги запознае с рисковете от неразумното интернет поведение и свързаните с него киберпрестъпления, както и с възможностите за по-професионално използване на социалните мрежи с цел получаване на полезна информация и евентуални доходи.

Обучението по дигитален маркетинг включва запознаване със социалните платформи Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok и Twitter, както и техните инструменти и алгоритми за рекламиране на продукти и услуги.

 


Започна изпълнението на нов проект за домашно насилие

Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект за домашно насилие, който ще продължи до средата на ноември и ще се реализира на територията на област Пазарджик. Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят психологически, социални и юридически консултации, както и услуги по насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие. За тях е предвидена и рехабилитационна групова програма. Извършителите на домашно насилие ще преминат през Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие, а екип от психолог и експерт по социални дейности ще предоставя мобилни консултации в рамките на областта.

Част от дейностите по проекта ще се изпълняват в Кризисния център за жени и деца, преживели насилие, Пещера. Целта е постигане на независимост и самостоятелност чрез включване в социално-психологическа рехабилитационна програма за справяне с психологическите травми, курс за повишаване на финансовата култура и усвояване на професионални умения в сферата на дигиталния маркетинг.

В едно от средните училища в областта ще се проведе Програма за превенция на насилието за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Целта е да се повиши тяхната осведоменост за домашното насилие – как да разпознават видовете насилие, как да се предпазват и към кого да се обръщат за помощ.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.