Проект „Отключване“ (UNLOCKED)

unlocked1

 

Договор: KA204-02467C96

Водеща организация: Valto-Sav Alapitvany (Унгария)

Период на изпълнение: 1.12.2020 – 28.2.2023 г.

Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Резюме:

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

По време на проекта се планират 5 транснационални партньорски срещи в участващите страни, с паралелно публикуване на 5 брошури (по 10 различни теми) и разработване на 6 интелектуални продукта. Във връзка с тези интелектуални продукти се планират 16 мултипликаторни събития (4 във всяка държава).

Дейности по проекта:

1. Публикации – Брошури

2. Проучвания, събиране на данни: събиране / редактиране на най-добрите практики на местно и международно ниво, възможности за изпълнение.

3. Тестване, изпитване, оценка, обратна връзка, ревизия, корекция.

4. Насоки и методология: взаимовръзки между измерения на (телесно-психическо-социално) здраве и учене; разработване на методология;

5. Разработване на общ учебен материал: Начини за използване на арт терапия с маргинализирани, уязвими социални групи – насоки за най-добри практики;

Очакван ефект от проекта: намаляване на маргинализацията при нискоквалифицирана, високорискова целева група, лишени от свобода, бивши затворници, лица със зависимости. Развиване на компетентности за аботещите с целевите групи, разширяване на техния набор от методологии; иновации, които могат да бъдат поети от експерти, работещи в други области.

  unlocked2


 

Резюме от първата работна среща

Резюме от втората работна среща

Резюме от третата работна среща

 


НОВИНИ

Проект  разработи  творчески  програми  за  превенция  и  реинтеграция

С финално онлайн събитие приключи изпълнението на проект „Отключване“, в който Фонд ИГА си партнира успешно с организации от Сърбия, Унгария и Гърция.

Основната цел на проекта бе разработването и изпълнението на творчески програми за превенция на проблемно поведение и успешна реинтеграция на млади хора от рискови групи. Сред предложените методи са образователен театър, фототерапия, библиотерапия, терапия чрез използване на приказния фолклор, игрови методи за положително повлияване поведението и нагласите на представителите на целевите групи и дори кратък курс по готварство за младежи, напускащи резидентни услуги и институции.

Методите и продуктите, създадени по проекта, бяха представени в България Гърция, Унгария и Сърбия при огромен интерес от страна на релевантни институции, заинтересовани страни и партньори.

Проектът се финансира  от Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2 и се реализира в периода декември 2021 – февруари 2023 г. Водеща организация по проекта е Valto-Sav Alapitvany (Унгария).