Проект разработи творчески програми за превенция и реинтеграция

С финално онлайн събитие приключи изпълнението на проект „Отключване“, в който Фонд ИГА си партнира успешно с организации от Сърбия, Унгария и Гърция.

Основната цел на проекта бе разработването и изпълнението на творчески програми за превенция на проблемно поведение и успешна реинтеграция на млади хора от рискови групи. Сред предложените методи са образователен театър, фототерапия, библиотерапия, терапия чрез използване на приказния фолклор, игрови методи за положително повлияване поведението и нагласите на представителите на целевите групи и дори кратък курс по готварство за младежи, напускащи резидентни услуги и институции.

Методите и продуктите, създадени по проекта, бяха представени в България Гърция, Унгария и Сърбия при огромен интерес от страна на релевантни институции, заинтересовани страни и партньори.

Проектът се финансира  от Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2 и се реализира в периода декември 2021 – февруари 2023 г. Водеща организация по проекта е Valto-Sav Alapitvany (Унгария).