Проект „Ранно учене и развитие“, Работен пакет 4: Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства

ranno-uchenie

Резюме

Период на изпълнение: 20 април 2021 – 30 септември 2022 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 52 061,80 лева

Основна цел:

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.

Дейност 1. Сформиране на екип за планиране и реализиране на застъпническата кампания.

Застъпническият план включва провеждане на серия от срещи с институции и организации на национално, регионално и местно ниво.

Дейност 2. Провеждане на национална застъпническа кампания:

–       Предварителни срещи с ключови институции: МТСП, АСП, ДАЗД, МЗ и др.;

–     Предварителни срещи за идентифициране на партньори сред заинтересовани страни от здравната и социалната сфера на национално ниво, както и водещи международни и местни НПО.

Дейност 3. Създаване на застъпническа група с представители на социалния и здравния сектор.

Дейност 4. Разработване на Предложение за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето в домашна среда чрез действащите към момента социални услуги в общността за семейства с деца до 3 г.

Дейност 5. Събиране на подкрепа за предложението:

-Осигурена подкрепа от страна на членовете на работната група чрез подписване на писмо за подкрепа – приложение към Предложението.

-Провеждане на срещи с Омбудсмана за представяне на Предложението и осигуряване на подкрепата му;

-Събиране на продължаваща подкрепа на Предложението.

Дейност 6. Депозиране на Предложението.

Внасяне на Предложението в МТСП с искане на обратна връзка по него.

Дейност 7. Организиране на Национална кръгла маса за представяне на Предложението пред заинтересованите страни.

Дейност 8. Провеждане на регионална застъпническа кампания.

-Разработване на общ план за провеждане на регионална застъпническа кампания;

-Организиране и провеждане на регионални форуми;

-Внасяне на полученото писмо-подкрепа от регионалните форуми в МТСП.

Дейност 9. Организиране и провеждане на Заключителна Национална конференция по проекта.


Подкрепата на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.


 

НОВИНИ

Форум дискутира подобряване на грижата за деца от 0 до 3 г.

Регионален форум, част от национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“, се проведе в началото на седмицата в Хасково. Форумът е от поредицата регионални срещи за представяне на програмата за отзивчиви грижи и ранно учене и за развитие на широко достъпни услуги в подкрепа на отговорното родителство.
На срещата бяха представени резултати от проведено проучване на съществуващи услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3 г. Беше дискутирана необходимостта от предоставяне на услуга за подкрепа на уязвими семейства, както и програма за надграждане на социалните и здравни услуги за родители с деца 3 г.
Проектът е част от по-голям проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“. Водеща организация е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“, Кюстендил, а партньори – Фондация „Фонд ИГА“, Пазарджик и Фондация „Бъдеще“, Ракитово.
Изпълнява се с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Национална кръгла маса дискутира грижите за най-малките и подкрепата на държавата

Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“ се проведе на 10 май 2022 г. в София. Форумът се реализира в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ – част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.

На кръглата маса бяха представени изводите от изследователския доклад, който обосновава необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда, както и работен вариант на елементи от програма за отзивчиви грижи за деца от 0 до 3 години, включително сред най-уязвимите общности.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил, а партньори са Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“ гр. Ракитово.


Регионален форум обсъжда майчиното и детско здраве

Регионален форум по проект „Ранно учене за развитие“ се проведе в края на миналата седмица в Пазарджик. Събитието се организира от Фонд ИГА, в партньорство с Фондация „Бъдеще“, Ракитово, в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ – част от национален проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.

Форумът бе открит от заместник-областния управител на Пазарджик Петя Цанкова. В него участваха представители на институции и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги, здравеопазването и образованието.

Дейностите по проекта предвиждат планиране и реализиране на застъпническа кампания. Предвидени са срещи с институции и организации на национално и регионално ниво. Ще бъде разработено и предложение за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на грижи за детето в домашна среда чрез действащите към момента социални услуги в общността за семейства с деца до 3 г.

Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“, Кюстендил, а партньори – Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“, Ракитово.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.