Проект „Цветно утре за нашите деца”

Проект „Цветно утре за нашите деца” е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива”, Отворено общество” и „Портикус”

 

Резюме

Проект „Цветно утре за нашите деца“ е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Застъпнически проблем: Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвими групи. Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни.

Основната цел на проекта е приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Обхват: Анализът на данни показва, че преките бенефициенти са около 180 000 (усреднен брой на децата от 0 до 3 за последните три години). От тях близо 50 000 са децата от бедни и уязвими семейства (28.3% от децата в България са изложени на риск от бедност – данни на НСИ за 2020 г.). Като прибавим към броя на децата до 3 години и членовете на техните семейства, засегнатите ще достигнат половин милион.

Възможни решения и цели на инициативата: Основната цел на инициативата е осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

Как ще бъде постигната промяната: Чрез застъпнически действия на национално и местно ниво.

Ключови дейности:

  • Анализ на нормативната и институционална рамка с цел извеждане на основна информация, която да даде яснота има ли и какви са политиките и практиките за облекчен достъп до лекарства на деца до 3 г. Проследяване на актуални данни за детското здраве на деца от 0 до 3 г.
  • Проучване на съществуващи добри политики, мерки и практики по темата – представяне на различни публични събития пред заинтересованите страни и обществеността.
  • Изработване на становище и предложение за нормативни промени, които да обезпечат постигането на основната цел на проекта – осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., като най-адекватното за момента решение е въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

 

Очаквано въздействие:

  • Подобряване на детското здраве и особено сред най-бедните и уязвими групи български граждани.
  • Гарантиране на ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст и създаване на условия всички деца да бъдат лекувани пълноценно.

 

Партньори:

Подкрепата за финансираната страна фондация „Фонд ИГА” е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна фондация „Фонд ИГА” и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.

 

НОВИНИ

Регионална среща по проект „Цветно утре за нашите деца“

Регионален застъпнически форум по проект „Цветно утре за нашите деца“ се проведе вчера в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. Проектът цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Основната цел на кампанията е приемане на нормативни и законодателни промени като част от устойчива национална лекарствена политика в България.

Конкретните цели са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад, който беше представен по време на форума. В рамките на събитието експерти обсъдиха застъпническо предложение за осигуряване на безплатни  лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3-годишна възраст. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

Проектът е част от по-голям проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ и се изпълнява от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА“, Сдружение „Ларго“, Сдружение „Инициатива за равни възможности“, Сдружение „Жажда за живот“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и Сдружение „Хаячи“. Реализира се с финансовата подкрепа на Фондациите „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”.

 


Доклад анализира достъпа до лекарства на деца от 0 до 3 години

В рамките на проект „Цветно утре за нашите деца” – част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, беше изготвен доклад „Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 години“.

Основната му цел е да открие модел за осигуряване на достъп до безплатни лекарства за децата до 3 години при извънболнично лечение, съобразен както с възможностите на държавата, така и с предпочитанията на родителите.

Данните от проучването показват значителни различия по региони в наличието на лекари педиатри, натоварване, както и евентуални затруднения с достъпа. Като най-често срещан проблем се изтъква цената на лекарствата, която ограничава достъпа на децата до лечение. Данните от доклада регистрират и други проблеми като липсата на аптеки, педиатри, личен лекар, респективно достъп до рецепта (предписание) и редовен транспорт до областните/общински центрове. Не са предвидени и специфични механизми за допълнителни облекчения за децата от 0 до 3-годишна възраст.

Проведената анкета сред родители показва тяхната нагласа да бъде осигурен достъп до безплатни лекарства за възможно най-големи групи деца, заплащане на всички медикаменти, посочени в рецептите, включително хранителни добавки, витамини и др.

Проект „Цветно утре за нашите деца” се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”. Цел на проекта е ангажиране на широката общественост и осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца до 3 години. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

 Повече информация може да намерите на страницата във Facebook Цветно утре за нашите деца

Информационен материал от проучване в Дейност 2

Доклад от проучване за осигуряване на безплатни лекарства за деца от 0 до 3 години