Проект „Център за превенция на домашно насилие“

(Резюме)

Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик

Източник на финансиране: Министерство на правосъдието

Период на изпълнение: 17 август – 17 декември 2021 г.

Цели на проекта:

Краткосрочна цел на проекта: Защита, възстановяване и реинтеграция на жертви на домашно насилие, навременна и адекватна подкрепа на пострадалите, както и предоставяне на качествени услуги за работа с извършителите на домашно насилие.

Дългосрочна цел на проекта: Намаляване проявите на домашно насилие и отрицателните последствия върху жертвите и обществото.

Дейности:

Дейност 1: Дейност на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие – социални, психологически, юридически консултации, медиации и рехабилитационни програми.

 Дейност 2. Консултации и програми с извършители на домашно насилие: Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие. Доклад от Оценките.

Дейност 3. Дейности за публичност.

 


Новини

Център за превенция на домашно насилие във Фонд ИГА

От средата на месец август Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект „Център за превенция на домашно насилие“, който ще продължи 4 месеца и ще се изпълнява на територията на област Пазарджик.

Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят услуги в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа както на пострадали от домашно насилие, така и на извършители. Предвидени са и мобилни консултации в рамките на областта.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата.

За цялата страна са одобрени общо 19 проекта.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.


Печатни издания популяризират проекта

Плакат, дипляна и флаер са информационните печатни издания, които екипът на Фонд ИГА, ангажиран по проект „Център за превенция на домашно насилие“ подготви и отпечати през миналия месец. В тях са представени проектът – неговите цели, дейности и задачи, както и възможностите, които предоставя на целевите групи. Налична е и информация за същността на домашното насилие и неговите проявления.
Изданията се разпространяват сред институциите, ангажирани с проблема.
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.


Мобилни консултации в региона

От месец август Фонд ИГА изпълнява проект „Център за превенция на домашно насилие“. Освен консултации в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа в офиса на организацията, се извършват и мобилни консултации с лица, преживели домашно насилие, в рамките на област Пазарджик. За целта екип от психолог и специалист по социални дейности пътува до населеното място в пожеланото от лицето време.

До момента с мобилен екип са консултирани 7 лица в 5 населени места  на региона.

Завършена е и Програмата за семейно консултиране с терапевтичен ефект, която ще бъде апробирана с една семейна двойка до края на проекта през месец декември.

Отпечатани и разпространени са информационни материали както в помощ на институциите, които работят по проблема, така и на лицата, преживели домашно насилие.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 

 


Програма за семейно консултиране

Програма за семейно консултиране с терапевтичен ефект разработиха експерти на Фонд ИГА в рамките на проект „Център за превенция на домашно насилие“. Основна цел на Програмата е прилагане на практически модел за психосоциална работа със семейства, при които са налице нарушени отношения и домашно насилие. Дейностите са насочени към хармонизиране на взаимоотношенията в семейството, внасяне на промяна и използване на скритите ресурси на семейната система за създаване на емоционална близост и привързаност.

Програмата бе апробирана с една семейна двойка. Целта на участието им бе да положат усилия да зачитат достойнството на другия, да формират умения да се изслушват и приемат другата гледна точка, да  се научат да контролират емоциите и гнева.

Терапевтичните елементи в програмата спомогнаха за постигане на ефект, касаещ началото на заздравяване на семейните отношения и възстановяване на доверителните отношения между съпрузите.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 


Приключи изпълнението на проект за домашно насилие

Приключи реализацията на проект „Център за превенция на домашно насилие“, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността ИГА.

В  Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на организацията помощ и подкрепа получиха 30 лица, пострадали от домашно насилие – социални, психологически и юридически консултации. Пет семейни двойки преминаха през семейно консултиране, а с една двойка бе апробирана Програмата са семейно консултиране с терапевтичен ефект, създадена в рамките на проекта. Екип от социален работник и психолог проведе мобилни консултации с пострадали от домашно насилие в 11 населени места на област Пазарджик.

Проектът обхвана и петима извършители на домашно насилие, които първоначално преминаха през Оценка на риска от извършване на повторно насилие, а след това и през Специализирана рехабилитационна програма.

За популяризиране на възможностите, които проектът предоставя за целевите групи, бяха изготвени и разпространени информационни издания – дипляна, флаер и плакат.

Успешното изпълнение на проекта стана възможно и благодарение на изключителното съдействие от институциите в региона, ангажирани с проблема.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.