Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“

В рамките на национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“ в Пазарджик се проведе Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“. Проектът е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.
Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, Пазарджик, а партньори – СНЦ „Инициатива за равни възможности“, София и Сдружение „Хаячи“ – Нови пазар.
През последните десет години организациите от гражданския сектор идентифицират нарастващ брой български граждани без документ за самоличност. Проблемът е особено тежък, тъй като непропорционално засяга хора, живеещи около прага на бедността и застрашени от бездомност. Липсата на лична карта маргинализира български граждани, които живеят при трайно ограничаване на техни основни права: на образование, труд, достъп до здравеопазване, гласуване, свободно придвижване. Без лична карта те не могат да сключат брак, да влязат в съда, да получат здравни грижи и социални услуги, да получат социални помощи, да получат животоспасяваща терапия от аптеката, да сключат договор с банка, с работодател, с оператор на комуникационни услуги, да използват нотариални услуги и др. Без лична карта лицата загубват своята гражданска идентичност, те престават да съществуват в правния мир, стават невидими, невидими стават и техните деца.