Рестарт на стратегически документи на ИГА – визия, стратегия и план

Тридневен семинар с представители на екипите на Фонд ИГА се проведе през миналата седмица във Велинград. Обучението е в рамките на проект «Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА», дейност 6: „Изработване на стратегически документи за развитие на Фонд ИГА“

Цел на мероприятието бе изработване нова визия на организацията, петгодишна стратегия за развитие и тригодишен план за действие. Като част от програмата бе представен и Анализ на актуалната ситуация на организацията.

За подготовката на стратегическите документи бе използвана аналитична информация от предходните дейности, както и инструменти за идентифициране на предизвикателствата и подходи на анализ.

За доуточняване и финализиране на документите ще бъдат проведени няколко допълнителни работни срещи в малки групи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да създаде нова стратегия за развитие на Фонд ИГА.