Кризисен център

 Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие – Пещера е социална услуга от резидентен тип, държавно делегирана дейност от 2009 г., функционираща на територията на Община Пещера, област Пазарджик.

КЦЛДПН разполага с модерна и комфортна материална база, близка до семейната среда. Основна цел на услугата Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие е да предложи компетентна и професионална консултативна помощ на децата и лицата, жертви на насилие и трафик, да работи с цел превенция насилието над уязвими групи.

В КЦЛДПН работят висококвалифицирани специалисти:

 • психолог;
 • социален консултант;
 • медицински служител;
 • юрист;
 • сътрудници в подслона.

Всички членове на персонала са обучени в специализирани умения по конкретните дейности и в умения за работа в екип, взаимозаменяемост и др.

Най-общо целевите групи на тази услуга са деца и семейства в риск, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към:

 • деца, преживели насилие;
 • деца, въвлечени в трафик или риск от въвличане в трафик;
 • лица, жертви на домашно насилие;
 • лица, жертви на трафик;
 • семейства/наставници/близки на горните групи.

Услугите, предоставяни в КЦЛДПН, са:

 • социално-правни консултации;
 • психологическа и здравна подкрепа;
 • посредничество с институции и социални системи;
 • семейни консултации;
 • обучения за придобиване на базови поведенчески умения;
 • програми за образование и професионално обучение и ориентиране;
 • изготвяне и осъществяване на индивидуални подкрепящи програми и програми за социално включване.