Наблюдавано жилище

 

1. Статут – Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Фонд за превенция на престъпността ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 22ДГ624/30.06.2022 г.

2. Визитка:

Наблюдаваното жилище е комплекс от социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция или услуга от резидентен тип /ЦНСТ, Преходно жилище, Защитено жилище/; лица от общността без семейна подкрепа или такива напускащи приемни семейства и им предстои да водят независим начин на живот.

Основната цел на предоставяната услуга е да осигури плавен преход и равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата от горепосочените групи. Да осигури пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява; да създаде условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; и вследствие на всичко това да осъществи ефективно социално включване на потребителите.

Капацитет: 6 лица /мъже/

Адресгр. Пловдив, ул. „Братя Шкорпил“ №10, е-mail: nj-plovdiv@abv.bg

3. Целеви групи:

–           Младежи, напускащи ЦНСТ;

–           Младежи, напускащи Преходни или Защитени жилища;

–           Лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ в прехода към самостоятелен живот.

4. Услуги:

Услугите се предоставят със следните лицензи:

 • „Резидентна грижа“
 • „Информиране и консултиране“
 • „Застъпничество и посредничество“
 • „Обучение за придобиване на умения“

Предоставяните услуги отговарят на критериите и стандартите, регламентирани в Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за качеството на социалните услуги.

 • Оценяване потребностите на младежите с цел осигуряване на всестранна подкрепа в прехода им към самостоятелен живот;
 • Консултиране – социално, здравно; При необходимост – юридическо и психологическо;
 • Професионално ориентиране и трудово посредничество; Мотивация за активно включване и само предлагане на пазара на труда – развитие на умения за търсене на трудова заетост; за явяване на интервю, представяне пред работодател, водене на диалог и умения за отстояване на лична позиция и интереси в ситуация на преговори;
 • Подготовка и формиране на умения за независим живот:

– всекидневни умения за живот, планиране на лични средства и бюджет, развитие на умения за самообслужване ;

– умения за живот, свързани с жилището и местните услуги;

– социални и личностни умения за живот;

– сексуално и репродуктивно здраве;

 • Посредничество и застъпничество пред: Бюро по труда – Пловдив, независими работодателски организации и други институции и социални услуги;
 • Създаване на подкрепящи мрежи:

– реформиране на връзките със значимите други /при наличие на основна емоционална връзка с близки и роднини/ – екипът оказва подкрепа на лицето за съхранение на контактите, с оглед възможности за бъдеща подкрепа след напускане на Наблюдаваното жилище.;

-житейско планиране и семейно планиране – отговорности и предизвикателства пред младия човек при стартирането на независим и самостоятелен живот – очаквания, нагласи, роли в обществото, предвид изискванията на обществената норма и др.

Включване в групови програми, обучения и курсове.

5. Партньорства при реализация на дейността:

 • Община Пловдив – Дирекциите Социална политика и Жилищна политика
 • Кметството на Район „Южен“ на Община Пловдив
 • 1 РУ на МВР Пловдив
 • Дирекция „Социално подпомагане“ – отделите ХУСУ Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Хисар.
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Секретариат на Президента на Република България
 • КСУ „Княгиня Мария-Луиза“;
 • КСУ „Олга Скобелева“
 • КСУДС, Пловдив и екипите работещи с младежи, напускащи Приемни семейства
 • КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Пловдив
 • Български червен кръст – клон Пловдив
 • Регионална здравна инспекция – Пловдив
 • Училищата в гр. Пловдив
 • Сдружение „Център за обучение и услуги“ гр. Пазарджик
 • Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив
 • НПО и др.