Център за обществена подкрепа

 

Центърът за обществена подкрепа е разкрит от Община Лесичово като държавна делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд за превенция на престъпността ИГА от месец февруари 2019 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, логопед, психолог.

 

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

 

Потребители:

 

–         Деца от 0 до18 години, в риск, и техните семейства;

–         Деца, ползващи постоянна грижа, и техните семейства;

–         Деца, на които предстои напускане на институция, и техните семейства;

–         Семейства, при които има риск от изоставяне на детето или настаняване в институция;

–         Деца с поведенчески проблеми и техните семейства;

–         Семейства, които търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето.

 

Дейности:

 

1.Програма „Директна работа с деца”:

–         Психологическо консултиране;

–         Логопедична подкрепа;

–         Социално-педагогическа подкрепа.

2.Програма „Първична превенция”:

–         Обучителен курс „Полово възпитание”;

–         Обучителен курс „Семейно планиране”;

–         Курсове за родителски умения;

–         Обучителен курс „Превенция на насилието”;

–         Индивидуална работа с девиантно поведение.

3.Програма „Семейна подкрепа”.

4.Програма „Алтернативи”:

–         Тематични приложни дейности „Ателие”.

5.Програма „Моят избор”:

–         Придобиване на умения за независим живот – готварство, шев, бродиране и др.;

–         Придобиване на умения за извършване на осъзнат и информиран избор за поведението и отношението към света.

6.Програма „Да се върнем в клас”:

–         Превенция на отпадането от училище;

–         Работа с деца, отпадащи от училище, и подкрепа на техните семейства;

–         Работа с деца, отпаднали от училище, и подкрепа на техните семейства.

7.Програма „Аз се уча да избирам”:

–         Работа, насочена към превенция на насилието и употребата на наркотични вещества.

 

Вход на услугата:

  1. 1.Чрез Отдел „ Закрила на детето” или Дирекция „ Социално подпомагане”.
  2. 2.Други институции и организации като: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, училища, детски градини и др.
  3. 3.Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

 

Срок на услугата:

 

След регистриране на направлението или друг тип насочващ документ/заявка, се сключва договор за ползване на социални услуги:

–         Договорът се сключва със законния представител на детето или директно с ползвателя , ако е пълнолетно лице;

–         В договора се посочват вида на предлаганите услуги, срока и условията на ползване, правата и задълженията на страните.

 

 Договорът може да бъде краткосрочен (3 месеца) и дългосрочен (6 месеца).

 

Капацитет:

 

Капацитетът е средногодишният брой основни потребители, на които екипът на ЦОП е предоставил услуги.

Основен потребител е всяко лице, за или с което се сключва Договор за предоставяне на услуги. Това включва както потребители, насочени от ДСП/ОЗД, така и самозаявили се потребители или такива, насочени от други институции или организации. Капацитетът на ЦОП с. Лесичово е 15 деца.

 

Изход от услугата:

1.След изтичане срока на Направлението от Дирекция ”Социално подпомагане” и след като са постигнати целите на съвместната работа, посочени в индивидуалния план за услуги.

2.Преди изтичане срока на Направлението от Дирекция ”Социално подпомагане” при следните случаи:

–         при постигане на целите, посочени в индивидуалния план за услуги;

–         по желание на ползвателя;

–         при установено наличие на риск за правилното развитие на детето, което налага предприемане от страна на ДСП на друга мярка за закрила;

–         възникнали обстоятелства, които правят невъзможно предоставянето на услугата;

–         системно неспазване задълженията по договора от страна на лицето, сключило договора с доставчика.