Срещи с екипите по проект «Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА»

В рамките на месеца бяха проведени планираните структурирани срещи с екипите на ИГА. Целта им бе да се обсъдят постигнатите успехи, да се направят предложения за промяна и развитие, да се споделят трудностите и предизвикателствата. Срещите заложиха на диалога и откровеното споделяне на мнения на работещите в ИГА. На участниците беше предоставена възможност да предлагат насоки за бъдещето на организацията.

Освен с екипите подобни срещи се проведоха и с партньори на ИГА, клиенти и други заинтересовани страни. Цел на тези интервюта бе да се добие представа за настоящия външен образ на организацията – как я възприемат тези, с които ИГА взаимодейства, както и перспективите на тези партньорства.

Резултатите от всички срещи ще бъдат обобщени и анализирани. Те ще добавят нови аспекти към проекта за «Бяла книга на Фонд ИГА»

Срещите, структурираните интервюта и откровени разговори допринесоха за постигане основната цел на проекта: съгласие за посоката, в която да се развива организацията в дългосрочен план.

Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.