С проучване започна рестартът на ИГА

В края на миналата година в рамките на проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ бяха проведени поредица от интервюта с представители на външни за организацията страни – потребители, НПО-партньори, централна и местна власт, здравни и образователни институции, привърженици, медии. Предвид епидемиологичната обстановка екипът замени структурираните срещи с въпросник, който да се попълва и изпраща онлайн. Обобщени бяха 33 онлайн въпросника и 4 интервюта, проведени по телефон.

Цел на интервютата бе създаване на пространство за обсъждане на постигнатите успехи, приносът към промяна и развитие, трудности и предизвикателства.

Получената информация е много интересна и показателна за външния образ на организацията – как тя се възприема в общественото пространство, какви са силните страни и постигнати успехи, какво да бъде променено в положителна посока и др.

Като следваща стъпка от изпълнението на проекта ще бъде направен анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на екипите на ИГА. Той ще допълни направените обобщения и препоръки за развитието на организацията. Възоснова на анализа ще се изработи и подход за адресиране на идентифицираните дефицити и желания за повишаване на компетентностите, който ще бъде включен като отделен раздел от „Бялата книга на Фонд ИГА“.

Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване нова стратегия за развитието на ИГА.