Приключи изпълнението на проект за домашно насилие

Приключи реализацията на проект „Център за превенция на домашно насилие“, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността ИГА.

В  Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на организацията помощ и подкрепа получиха 30 лица, пострадали от домашно насилие – социални, психологически и юридически консултации. Пет семейни двойки преминаха през семейно консултиране, а с една двойка бе апробирана Програмата са семейно консултиране с терапевтичен ефект, създадена в рамките на проекта. Екип от социален работник и психолог проведе мобилни консултации с пострадали от домашно насилие в 11 населени места на област Пазарджик.

Проектът обхвана и петима извършители на домашно насилие, които първоначално преминаха през Оценка на риска от извършване на повторно насилие, а след това и през Специализирана рехабилитационна програма.

За популяризиране на възможностите, които проектът предоставя за целевите групи, бяха изготвени и разпространени информационни издания – дипляна, флаер и плакат.

Успешното изпълнение на проекта стана възможно и благодарение на изключителното съдействие от институциите в региона, ангажирани с проблема.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.