Интеграция

Сигурността, благосъстоянието и развитието на човешките общности са невъзможни без интегрирането на всеки един индивид, от която и да е уязвима група. За нас интеграцията е двустранен процес на диалог, толерантност и сътрудничество, благодарение на който всички хора получават равен и справедлив достъп до права, възможности, блага и услуги.

От създаването си до настоящия момент сме подпомагали интеграцията на хора от различни уязвими групи – осъдени лица, лица със зависимости, жертви на насилие и трафик на хора, малцинствени групи и хора с увреждания.