Образование

Анализирайки работата ни в областта на третичната превенция през годините, неизменно установявахме едни и същи фактори, допринасящи за повишен риск от уязвимост, социално изключване и противоправно поведение. В работата ни с лишени от свобода установявахме история на асоциално поведение в юношеството и детството. Когато заработихме по-активно с деца и младежи с такова поведение, сред най-често срещаните фактори беше ранното отпадане от училище и липсата на перспектива за реализация, както и дефицити в социалните умения. Фокусирайки се върху тези фактори осъзнахме, че в техните корени стоят проблеми със социалната адаптация и емоционалната интелигентност, натрупани още от най-ранна детска възраст.

По тази причина през последните години работим активно в училища и детски градини, прибавяйки към традиционния образователен процес дейности за социално-емоционално учене, психологическа подкрепа и мотивация, въвличане на родителите и подобряване на институционалната среда.