R2COM – Превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм в общността

Водеща организация: Association Militants des Savoirs, Франция

Партньорски държави: Франция, Португалия, Швеция, Италия, Унгария, България, Албания, Косово

Период на изпълнение: 1.11.2021 – 1.11.2024 г.

Източник на финансиране: Програма Еразъм Плюс на Европейската комисия

Цели:  Да подобри участието, знанията, уменията и работата в мрежа на НПО в областта на превенцията и противодействието на радикализацията; Да изготви надеждни обучителни материали, които правилно да подкрепят, насочват и дават капацитет на действията на НПО при работа с радикализирани/уязвими лица.

Очаквани резултати:

  • Изчерпателен преглед и картографиране на настоящите „най-добри“ и „обещаващи“ практики, прилагани от европейски НПО по отношение на превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм;
  • Създаване на европейска база данни и мрежа от НПО;
  • Признаване и демонстриране значението на НПО в осигуряване на проследяване/последващи грижи след освобождаване;
  • Идентифициране и подходящ отговор на належащите потребности на професионалистите на първа линия;
  • Разработване на иновативни и ориентирани към бъдещето курсове за повишаване на компетенциите на професионалистите от НПО относно превенцията и противодействието на насилствения екстремизъм; работата с уязвими (към радикализация) лица;
  • Изготвяне на актуални и изчерпателни насоки за работа с лица, уязвими към радикализация;
  • Адаптиране на инструмент за скрининг на риска за използване от професионалисти от НПО, като се имат предвид измерения и индикатори, свързани с различните екстремистки типологии.

 

НОВИНИ