Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
There are no translations available.

IGAВ края на миналата година в рамките на проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“ бяха проведени поредица от интервюта с представители на външни за организацията страни - потребители, НПО-партньори, централна и местна власт, здравни и образователни институции, привърженици, медии. Предвид епидемиологичната обстановка екипът замени структурираните срещи с въпросник, който да се попълва и изпраща онлайн. Обобщени бяха 33 онлайн въпросника и 4 интервюта, проведени по телефон.

Цел на интервютата бе създаване на пространство за обсъждане на постигнатите успехи, приносът към промяна и развитие, трудности и предизвикателства.

Получената информация е много интересна и показателна за външния образ на организацията - как тя се възприема в общественото пространство, какви са силните страни и постигнати успехи, какво да бъде променено в положителна посока и др.

Като следваща стъпка от изпълнението на проекта ще бъде направен анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на екипите на ИГА. Той ще допълни направените обобщения и препоръки за развитието на организацията. Възоснова на анализа ще се изработи и подход за адресиране на идентифицираните дефицити и желания за повишаване на компетентностите, който ще бъде включен като отделен раздел от „Бялата книга на Фонд ИГА“.

Проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване нова стратегия за развитието на ИГА.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”