Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, Договор № 93-00-201/02.04.2015 г.,
се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”


Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старият университет у нас - българската Алма матер.

Факултетът по педагогика е водещ в областта на превантивната и корекционна педагогика. В него от 1994 г. съществува магистърска програма по Педагогика на девиантното поведение, където са се обучили повече от 3000 студенти. Голяма част от завършилите магистърска програма Педагогика на девиантното поведение са работили в сферата на превантивната и корекционна педагогика или са започнали работа в системата. Успоредно с това научно направление във Факултета по педагогика работят и специалисти в сферата на психичното здраве и предоставянето на социални услуги за хора със специални нужди, както и със специални образователни потребности.